Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Allmänt om parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. 

Tillståndet gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas av handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil med mera). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen. 
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten
  • under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen eller är passagerare.

Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta respektive kommun för besked. 

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet skall vara placerat tillsammans med P-skivan på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synlig utifrån.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024