Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun

I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande om chef- och ledarskap: Som chef och ledare i Haninge kommun är huvuduppdraget att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten och medarbetarnas utveckling.

I rollen som chef och ledare utgör chefen en länk mellan det politiskt givna uppdraget och genomförandet. Därmed är chefen alltid en symbol för, och bärare av, Haninge kommuns vision, värdegrund och mål som arbetsgivare, vilket chefen visar genom sitt agerande.

Utöver de åtaganden som alla medarbetare har innebär uppdraget att chefen är bärare och aktiv marknadsförare av Haninge kommuns

 • värdegrund och vision,
 • syn på och mål med arbetsgivarskapet.

För detta krävs att chefen:

 • är en tydlig och engagerad ledare,
 • leder och agerar utifrån uppdraget och arbetar med helhetssyn i en politiskt styrd organisation,
 • tar ansvar för både produktion och relationer,
 • tar ett aktivt ansvar för medarbetarnas arbetssituation och kompetensutveckling,
 • inger förtroende och tillit hos sina medarbetare,
 • ser som ett viktigt mål att skapa förutsättningar för goda värden och goda kulturer på sin arbetsplats.

Chef- och ledarskapet utvärderas regelbundet utifrån verksamhetens uppdrag, mål och uppnådda resultat.

Med det personalpolitiska programmet som grund gäller följande riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun.

Uppdraget som chef är att nå resultat med verksamhet för de man är till för, det vill säga för Haningeborna - ekonomi- och arbetsgivaransvar inom givna ramar

Det krävs stort engagemang och kunskap i ledningen för verksamheten och för dess utveckling för att nå resultat.

Du som chef arbetar utifrån uppdrag från de folkvalda beslutsfattarna. Ditt huvudansvar är att säkra kvaliteten i den verksamhet som möter medborgarna. Ekonomi- och arbetsgivaransvar är medel för detta. Du ska säkerställa att alla i din organisation arbetar i enlighet med uppdraget. I ditt ansvar ingår även att forma en effektiv lednings- och stödstruktur.

Att vara chef i Haninge kommun är att vara chef i en koncern – chefskapet innebär en skyldighet att hitta lösningar för dem vi är till för tillsammans med andra aktörer

Du som chef ska söka och vara tillgänglig för samarbete, både inom och utanför Haninge kommun, för att uppnå bästa möjliga koncernnytta. Du, din chef och din förvaltningsledning ska säkerställa att du har utrymme att verka för det koncerngemensamma.

För att utveckla din förmåga att fatta och genomföra beslut ska du nyttja andra chefers erfarenheter. Det är en del i att se chefsrollen som en profession.

Haninge kommuns fokus är på första linjens förmåga att leverera

Du som chef ska leda planering, uppföljning och utveckling av din verksamhet. Du som chef har ansvar att se till att du har

 • kommunikation både uppåt och nedåt i organisationen,
 • en organisationsstruktur som är begriplig med en tydlig roll- och ansvarsfördelning,
 • enkla, tydliga och effektiva styrnings-, lednings- och stödprocesser.

Chefskapet innebär att utveckla verksamheten

Chefskapet ställer krav på att du ska åstadkomma utveckling och våga pröva nya idéer. Att skapa en kultur som bygger på förtroende är en del i ditt arbetsgivaransvar. Kulturen är avgörande för att medarbetare ska våga pröva, se och lära. Detta för att göra verksamheten mer effektiv.

Din egen chef och dina kollegor är ett viktigt stöd

Du som chef ska vara tillgänglig och engagerad. Du ska kunna förvänta dig detsamma av din chef och dina kollegor.

Haninge kommun ska erbjuda stöd till dig i ditt uppdrag som chef och ledare. Du som chef ska erbjudas mötesplatser över förvaltningsgränser. Du har ett eget ansvar att delta och bidra i sådana sammanhang.

Stödet ska vara professionellt och engagerat

Stödet till dig som chef ska vara tillgängligt och proaktivt samt bidra med omvärldsbevakning för att tillgodose behov av specialistkunskap.

Stödet förväntas känna den verksamhet och det uppdrag du som chef har. Som chef är du skyldig att nyttja det stöd som finns både inom och utanför egen organisation.

Att våga fatta beslut med öppenhet

För att kunna leverera bästa möjliga resultat till de vi är till för ska du främja delaktighet och öppenhet så långt det är möjligt.

För att kunna fatta beslut med öppenhet krävs att du som chef har mod och personlig mognad. Att vara prestigelös kännetecknar ditt beslutsfattande.

Beslut kräver motivering och kommunikation. Beslut motiveras och kommuniceras med dem vi är till för. Samma gäller gentemot våra medarbetare och deras företrädare.

Beslut fattade på överordnad nivå måste du alltid göra till dina egna.

En skyldighet att inspirera för uppdraget

Du som chef är organisationens främste kulturbärare och ska verka för ett tillåtande och lärande arbetsklimat med en god arbetsmiljö. Du inspirerar för uppdraget genom att vilja växa, våga tänka och prova nytt, ta initiativ och fatta beslut i positiv anda.

Ditt chefskap förväntas skapa energi, mod och nyfikenhet hos medarbetarna, så att de ser möjligheter och utvecklar sitt lärande och gläds åt framgångar. Det säkerställer kvalitet i våra resultat.

Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun

Senast uppdaterad: 27 juni 2023