Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Digitaliseringspolicy

Kommunens engagemang i digitalisering syftar till att öka kvalitet och effektivitet i verksamheten och att förbättra service till och dialog med kommuninnevånarna.

Syfte

Digitaliseringspolicyn grundar sig på att alla digitala tjänster och hela den digitala infrastrukturen är ömsesidigt beroende av varandra.

Digitaliseringspolicyn syftar till att ange kommunens grundprinciper för en framtidssäkrad effektiv kommunal verksamhet med hjälp av digital verksamhetsutveckling. Policyn grundar sig på regeringens digitaliseringsstrategi och knyter tydligt an till kommunens värdegrund som statuerar att medarbetarna ständigt ska arbeta för medborgarna samt förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppdraget med ansvar för helheten.

Haninge kommun arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, digitala tjänster och teknik som bidrar till att medborgare erbjuds tjänster och service utifrån sina behov samt god arbetsmiljö för kommunens medarbetare och god ekonomisk hushållning.

Digitaliseringspolicyn behandlar följande områden:

  • Användaren i fokus
  • Digitaliseringens bidrag till verksamhetsutveckling
  • Enhetliga och gemensamma strukturer, standarder och principer
  • Organisatorisk och kostnadsmässig effektivitet, prioritering och samordning
  • Säkerhet

 

Förutsättningar

Haninge kommun utgår alltid från medborgaren i all verksamhetsutveckling. Genom digitalisering ska medborgare känna tillit till och förtroende i användningen av våra digitala tjänster, som också ska vara enkla att använda.

Haninge kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en miljö som ständigt förändras. För att klara av sina samhällsuppgifter och de krav som medborgarna ställer på utbud, kvalitet och service kommer kommunens beroende av information och informationssystem fortsätta att öka. Inom kommunen ses samverkan mellan verksamheten, de centrala stödfunktionerna samt kommunens bolag som en framgångsfaktor som bidrar till öppenhet, effektivitet och utveckling och ska därför vara en integrerad del av kommunens processer.

Nationellt har behovet av ökad samordning mellan stat, region och kommun identifierats vilket innebär att Haninge kommun och dess bolag deltar och bidrar till den nationella samordnade digitaliseringen.

Digitaliseringspolicy


Användaren i fokus

Kommunens service och dialog med medborgare ska kännetecknas av enhetlighet och effektivitet, och ska drivas av en helhetssyn där nyttan för alla medborgare är i fokus. Vi finns där medborgaren vill nå oss och vi utgår från medborgarens behov i verksamhetsutveckling. Vid varje upphandling, införande och versionsbyte eftersträvas att användarnas upplevelse av den digitala tjänsten är att den är enkel och underlättar. Med perspektivet att alltid sätta användaren i fokus kan man tydligare nå grupper i det digitala utanförskapet, vilka är en målgrupp som är viktig att beakta i digitaliseringsresan för att kunna uppnå så god service som möjligt för alla medborgare i kommunen.

Digitaliseringens bidrag till verksamhetsutveckling

Digitalisering är ett verktyg inom verksamhetsutveckling som bidrar till ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet om det kombineras med stabila processer och moderna relevanta systemstöd. Kommunen ska ha ett synsätt som inkluderar nytänkande och möjlighetsskapande, men samtidigt verka för att tekniken och infrastrukturen som används är beprövad, stabil och säker.

Enhetliga och gemensamma strukturer, standarder och principer

Digitaliseringen i kommunen ska ha ett helhetsperspektiv på koncernens nytta i syfte att undvika suboptimeringar. Kommunen ska tillvarata möjligheterna till organisatorisk effektivitet och utnyttja fördelarna med samordning och gemensamma arbetsformer. Kommunen ska följa nationella regelverk och standarder.

Organisatorisk och kostnadsmässig effektivitet, prioritering och samordning

Kommunen ska bidra till innovation och utveckling. Information ska tillgängliggöras och delas på ett säkert sätt och skapa relevanta samarbeten såväl inom som utanför organisationen. Haninge kommuns verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska tillgodose dagens behov utan att begränsa det kommande, samt vara långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, näringsliv och föreningsliv.

Säkerhet

Kommunen ska vara en trygg plats, så även den digitala arenan. För att värna om medborgarna ska kommunen upprätthålla hög digital säkerhet för att motverka cyberattacker och andra försök att komma åt känslig information. Kommunens digitala information ska således hanteras på ett säkert, tillförlitligt och tryggt sätt. Kommunen ska ha säkra informationskällor där korrekt och aktuell information kan delas med relevanta interna och externa aktörer.

 
Kommunstyrelsen beslutar

Haninge kommuns Digitaliserings-policy fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023