Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ungdomsråd, riktlinjer

Här kan du läsa riktlinjen för Ungdomsrådet.

 Namn

1 §

Haninge Ungdomsråd

Område

2 §

Ungdomsrådet ligger placerat under kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun.

Mål och syfte

3 §

Att öka ungdomars engagemang och inflytande genom delaktighet, dialog och påverkan.

 • Att öka ungdomars delaktighet och intresse för samhällspolitiska frågor. Att väcka ungdomars intresse för samhällsfrågor och öka deras delaktighet i samhällsdebatten.
 • Att lära sig de demokratiska verktygen. Att ungdomars i ungdomsrådet får lära sig att hantera de demokratiska verktygen; delaktighet, dialog och påverkan. Genom att ge ungdomar tillfälle att lära sig hur de olika beslutsprocesserna fungerar och därigenom i högre grad en annars kunna påverka kommunala beslut. Ett exempel är medborgarförslag.
 • Att öka det politiska intresset och engagemanget. Att ungdomars ökade kunskap om samhällsfrågor och den offentliga beslutsprocessen ska inspirera till engagemang i ett politiskt parti eller övriga organisationer.
 • Att Ungdomsrådet skall vara en kanal som framför ungdomars åsikter till kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Målgrupp

4 §

Att ungdomsrådets verksamhet riktar sig till alla ungdomar i gymnasieåldern som bor eller studerar i Haninge kommun.

Strategi

5 §

Att ungdomsrådet varje år ska anordna ungdomsfullmäktige för Haninges gymnasieelever i årskurs 1 och kommunens beslutsfattare.

 • Att ungdomarna som deltar på mötet är representanter för sin skola. Antalet mandat per skola är proportionerligt till antalet förstaårselever på skolan.
 • Att ungdomsrådet inför varje ungdomsfullmäktige ska sträva efter att informera alla elever i den berörda årskursen om forumet.
 • Att ungdomsrådet inför ungdomsfullmäktige ska anordna minst en introduktionsdag där ungdomarna får förbereda sig.
 • 'Att frågorna som tas upp på ungdomsfullmäktige baseras på åsikter som samlats in under informationsperioden.
 • Att ungdomsrådet ansvarar för att beslutsprotokollet från ungdomsfullmäktige följs upp och strävar efter att informationen ska nå alla berörda.
 • Att ungdomsfullmäktiges beslut ska ligga till grund för ungdomsrådets arbete under det kommande året.

6 §

Att ungdomsrådet anordnar fadderpolitikerträffar som syftar till att minska klyftan mellan ungdomar och politiker samt att öka ungdomars kunskap om det politiska systemet. Träffarna ger även ungdomarna möjlighet till inflytande i Haninge Kommun.

7 §

Att ungdomsrådet efter varje medlemsrekrytering genomför en uppstartskonferens.

Grundläggande principer

8 §

Att ungdomsrådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

9 §

Att medlemmar ska följa ungdomsrådets regeldokument.

- Regeldokumentet ska efter den årliga medlemsrekryteringen ses över och om nödvändigt ändras.

10 §

Att all verksamhet i samband med ungdomsrådet ska vara alkohol- och drogfri (med undantag för tobak).

11 §

Att Haninge ungdomsråd genom integration och kontinuerligt demokratiskt arbete motverkar diskriminering så som främlingsfientlighet och ojämställdhet.

12 §

Att alla medlemmar i ungdomsrådet ska visa respekt för varandra och varandras åsikter.

Medlemmar

13 §

Att ungdomsrådet består av 28 medlemmar i den mån detta är möjligt.

14 §

Att en mandatperiod för en medlem som blivit invald på ordinarie sätt vanligtvis varar i 2 år, eller tills man går ut gymnasiet.

15 §

Att rekrytering till ungdomsrådet årligen sker genom personval i samband med ungdomsfullmäktige.

- I valet av nya medlemmar har endast de som deltar i egenskap av elevrepresentant på ungdomsfullmäktige rösträtt.

16 §

Att ungdomsrådet vid bortfall av medlem rekryterar ny.

 • Valet av ny medlem skall grundas på valresultatet från det senaste invalet.
 • Rekryteringsstopp skall gälla från och med sex månader innan kommande inval.
 • Reserverna skall rangordnas, men antalet röster skall inte visas.

Organisering

17 §

Att ungdomsrådsmöten för alla medlemmar sker minst 8 gånger varje år.

18 §

Att ungdomsrådet har en styrelse på 7 personer som har ett övergripande ansvar för verksamheten.

19 §

Att ungdomsrådet arbetar i olika projekt- eller arbetsgrupper som är specialiserade på vissa områden.

20 §

Att ungdomsrådet fungerar som remissinstans

Möten

21 §

Att varje möte inom ungdomsrådet ska ha en ordförande och en sekreterare.

22 §

Att varje möte inom ungdomsrådet ska ha en dagordning.

23 §

Att man på varje möte inom ungdomsrådet ska sträva efter att följa mallen för ett bra möte.

24 §

Att alla medlemmar i ungdomsrådet som inte kan delta på ett möte har skyldighet att meddela detta i så god tid som möjligt, dock alltid innan mötets början.

25 §

Att alla berörda medlemmar i ungdomsrådet ska bli informerade i så god tid som möjligt om när och var det är möte.

Dokumentation

26 §

Att all verksamhet inom ungdomsrådet skall dokumenteras. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för alla berörda medlemmar i ungdomsrådet.

Ändring i riktlinjerna

27 §

Att en ändring i stadgarna kräver två omröstningar med ett nytt inval till Ungdomsrådet emellan med vardera minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmar då minst 3/4 av medlemmar är närvarande.

Upplösning

28 §

Att en upplösning av ungdomsrådet kräver majoritetsbeslut vid ett möte då alla ungdomsrådets medlemmar är närvarande två gånger i följd med ett nytt inval till ungdomsrådet emellan.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023