Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rutiner för samverkan vid orosanmälan och utredning

Orosanmälan

 1. Då förskolan/skolan överväger att göra en orosanmälan till socialtjänsten kan kontakt tas med Mottagningsenheten barn och unga för att rådgöra kring anmälan. Detta kan ske utan att lämna ut namn på barnet.
 2. I de flesta fall bör förskolan/skolan informera vårdnadshavarna samt barn över 15 år om att en orosanmälan har gjorts eller kommer att göras till socialtjänsten.
 3. Vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp eller våld ska förskolans/skolans personal inte informera föräldrarna utan kontakta socialtjänsten direkt som i sin tur avgör hur kontakten med vårdnadshavare ska ske samt i förekommande fall anmäler till polisen för brottsutredning.
 4. Då förskolan/skolan gör en orosanmälan ska socialtjänsten meddela förskolan/skolan att anmälan har mottagits. I samtalet med förskolan/skolan gör socialsekreteraren en skyddsbedömning.
 5. När orosanmälan har gjorts bjuder förskolan/skolan in samtliga vårdnadshavare och barn över 15 år till ett samverkansmöte med socialtjänsten.
 6. Om annan person/verksamhet än förskolan/skolan gör en anmälan informeras inte förskolan/skolan om att en anmälan har gjorts.

Samverkansmöte

 1. Samverkansmöte ska hållas så snart som möjligt. Samtliga vårdnadshavare och barn över 15 år har rätt att delta vid samverkansmötet. Barn ska bjudas in om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.
 2. Vid samverkansmötet beskriver förskolan/skolan sin oro.
 3. Socialtjänsten efterfrågar även information om vad som fungerar bra.
 4. När samverkansmötet avser en elev genomförs mötet i regel i skolans lokaler.
 5. Avser samverkansmötet ett barn i förskolan sker mötet i den lokal som förskolan och socialtjänsten kommer överens om. Förskolechefen har rätt att neka till att samverkansmötet genomförs på förskolan.

Utredning

 1. Socialtjänsten ska inom 14 dagar fatta beslut om utredning ska inledas eller inte.
 2. Om utredning inleds kontaktar socialtjänsten den förskola/skola som har gjort anmälan för ett referenssamtal där ytterligare information samlas in.
 3. Utredningstiden för socialtjänsten i ett enskilt ärende är enligt lag begränsad till högst 4 månader.
 4. Socialtjänsten har enligt lag rätt att samla information under pågående utredning. Alla som har anmälningsskyldighet har också lagstadgad upplysningsskyldighet. Pågår ingen utredning har socialtjänsten ingen rätt att kontakta förskolan/skolan, såvida utredningen inte har utmynnat i en insats där förskolan/skolan är involverad. I så fall hålls uppföljningsmöten.

Referenssamtal

 1. Referenssamtalet är ett möte med förskolan/skolan och föräldrar där socialtjänsten samlar in ytterligare information om förskolan/skolans kännedom om barnet/eleven. När socialtjänsten önskar referenssamtal kontaktas i första hand kurator eller rektor.
 2. Socialtjänsten genomför även referenssamtal med förskolan/skolan när någon annan än förskolan/skolan gjort anmälan i syfte att samla in information.
 3. Referenssamtal genomförs i lokaler enligt samma premisser som för samverkansmöten.
 4. Vid referenssamtalet ska förskolan/skolan se till att de personer inom verksamheten som har bäst kännedom om barnet/eleven deltar på mötet.
 5. Både förskolan/skolan och socialtjänst ska skyndsamt se till att ett referenssamtal kommer till stånd om inte en annan överenskommelse görs.
 6. Samtliga vårdnadshavare och barn över 15 år har alltid rätt att delta vid referenssamtalet. Barn ska bjudas in om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.

Sekretess

 1. Information om att utredning inleds, inte har inletts eller pågår ska på begäran lämnas till förskolan/skolan när de är anmälare, om det inte med hänsyn till omständigheterna är olämpligt att informera.
 2. I fall då socialtjänsten ska delge annan information till förskolan/skolan krävs samtycke i varje enskild del för varje enskilt tillfälle från samtliga vårdnadshavare samt från barn över 15 år.
 3. Socialtjänsten ska så långt som det är möjligt söka samtycke från vårdnadshavarna och barn över 15 år för att lämna information till förskolan/skolan om sådant det gynnar barnet/eleven i förskolan/skolan att personal känner till.
 4. Förskolan/skolan kan med fördel söka egen information från vårdnadshavarna.

Senast uppdaterad: 20 april 2017