Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hantering av kontanter

Här finner du viktig information om kontanthantering.

Kontanthantering

Information och blanketter gällande kontanthantering finns på intranätet.

Hantering av kontanta medel sker i olika former i kommunens verksamheter

  • Försäljning 
  • Handkassor
  • Hantering av brukares medel
  • Deponeringsavgifter för till exempel nycklar

Alla verksamheter med kontantförsäljning ska ha tagit del av rutinerna för kontanthantering och vara förtrogen med blanketten för kassaredovisning.

Kontanter från försäljning och handkassor ska hanteras åtskilda från varandra.

Kontanter från en kassa får inte tillföras en annan.

Handkassa och kontanter från försäljning får inte användas som brukares medel.

Försäljning

Försäljning i verksamheten 
I de verksamheter som har försäljning som en del i sin verksamhet ska det finnas en kassaapparat. Undantag är verksamheter med intäkter under ett prisbasbelopp (44.400 kr för år 2014) per år. Försäljning får ske mot både kontanter eller kort.

Försäljning mot kort 
Kommunen uppmuntrar att försäljning sker mot kort. Det minskar risken för anställda som ska hantera och deponera kontanter på banken samt minimerar kontanthanteringskostnaderna. För att kunna ta betalt med konto- och kreditkort måste kortterminal installeras och ett avtal med banken upprättas. Sådant avtal får endast tecknas av central ekonomiavdelning.

Kassarutiner 
Försäljningstransaktioner ska registreras i kassan direkt vid försäljningsögonblicket och kvitto ska alltid lämnas till kunden.

Eventuella felslag i kassan ska korrigeras innan kassan stängs för dagen.

Kassaapparaten ska tömmas dagligen. Kontanter samt kontokortskvitton ska räknas ihop och stämmas av mot den aktuella dagens total. Kontanter, växelkassa samt z-totalen för varje dags försäljning ska låsas in i ett brandsäkert kassaskåp dit endast behörig personal har tillgång.

Redovisning av kassan ska göras på anvisad kassarapport. Om kassarapport inte går att ta fram ur kassaapparaten, används en manuell kassarapport som fås av ekonomiavdelningen. Kassarapporterna ska skickas till ekonomiavdelningen.

Verksamheter med intäkter under 5 000 kr per månad kan skicka in kassarapporten en gång per månad. Övriga verksamheter ska skicka in två gånger per månad eller en gång i veckan beroende på hur stor försäljning verksamheten har. Rapporterna ska bokföras i rätt momsperiod. Det betyder att alla kassor ska ha en kassarapport minst den sista varje månad.

Till kassarapporten ska bifogas kopior på z-totalerna, kopior på underlaget till värdehanteringsföretaget där beloppen fyllts i, samt kontokortsslipparna. Inköp till kommunens verksamheter ska göras mot faktura eller med kort. I undantagsfall kan kontanter ur kassan användas för inköp. Detta ska tas upp på nästa kassarapport och kvittot bifogas i original. Ett sådant köp ska vara godkänt av ansvarig chef. Mer utförliga rutiner för kassaredovisning finns i dokument på intranätet.

Varje försäljningskassa inom respektive verksamhet ska ha en kontaktperson. Denne ska ha kunskap om hur kassaapparaten fungerar och om vilka rutiner som måste följas vid hantering kassan. Det ska även finnas en backup för den kassaansvariga. Det finns en blankett för kassansvariga på intranätet.

Moms 
Moms ska registreras i kassaapparaten och ska framgå av kvittot. Kassaapparaten ska vara inställd på rätt momssats (25, 12 och 6 %) som avser verksamhetens typ av försäljning. Momsen ska rapporteras i rätt period dvs. i den månad då försäljningen skett.

Arkivering

Förvaring 
Pengar och värdehandlingar, så som bokföringsunderlag och kassakvitton, ska förvaras åtskilda från andra kontanter eller kvitton, på ett betryggande sätt i brandsäkert kassaskåp. Endast kassaansvariga får ha tillgång till kassaskåpet.

Kvittoremsor (z-totaler) från kassaapparaten är bokföringsunderlag och ska enligt lag sparas i tio år.

Insättning av kontanter

Insättning av kontanter från försäljning 
Kommunens bank tar inte emot kontanter. Hämtning och lämning av kommunens kontanter sköts istället av ett värdehanteringsföretag. Verksamheterna får endast lämna kontanter i särskilda påsar från värdehanteringsföretaget. Deponering av påsarna sker på anvisade platser i kommunen. Mer information om deponering finns på intranätet. Inlämning av kontanter bör ske ofta för att minimera riskerna vid transport av pengarna.

Bokföring 

Bokföring av intäkter sker på försäljningsdagen. Ekonomiavdelningen behöver få in kassarapporterna från verksamheten för att kunna veta hur pengarna ska bokföras. Vid månadsskifte måste ekonomiavdelningen få in kassarapporten den första arbetsdagen i den nya månaden för att kunna bokföra föregående månads transaktioner.

Kassarapporten med bilagor skickas snarast till ekonomavdelningen. Det snabbaste sättet är att scanna in underlagen och e-posta dem till ekonomi@haninge.se

Övrig kontanthantering

Övrig försäljning 
För försäljning av inventarier och utrustning finns särskilda regler. Dessa finns i tillämpning av investeringsprocessen, avyttring av inventarier.

Om kassaapparat inte finns i verksamheten ska försäljning ske mot faktura. Faktureringsunderlag finns på intranätet.

Kommunens verksamheter får aldrig lämna inbetalningskort till kunder. Inbetalningar ska inte göras till kommunen på annat sätt än genom fakturering eller försäljning via kassaapparat.

Insamlade medel 
Medel som samlas in av elever eller andra brukare är inte kommunens medel och ska därför inte ingå i kommunens bokföring. Insamlade medel ska hållas åtskilda från kommunens.

Handkassor 
En handkassa är avsedd för mindre inköp till verksamheten. Handkassa kvitteras ut personligen och den anställde ansvarar därefter personligen för redovisning, påfyllning och avslutande. Vid varje delårsbokslut ska innehållet i handkassan redovisas till ekonomiavdelningen. Särskilda rutiner och anvisningar för handkassor finns på intranätet.

Handkassor i denna mening är inte avsedda att användas som brukares medel, de får heller inte användas för att betala fakturor eller arvoden.

Istället för handkassa kan företagskort användas. För företagskort finns särskilda bestämmelser.

Brukares egna medel 
Denna tillämpning omfattar inte hantering av brukares privata medel då de inte är kommunens medel. För brukares privata medel finns särskilda rutiner antagna av nämnderna i aktuella förvaltningar.

Deponeringsavgifter 
Deponeringsavgifter är depositioner som ska återbetalas. 

Bakgrund

Hantering av kontanta medel i kommunens verksamheter är förhållandevis omfattande. Kommunen har ett fyrtiotal försäljningsställen där kontanter hanteras. Denna tillämpning reglerar hur dessa kontantkassor ska hanteras.

Haninge kommun eftersträvar att minska kontanthantering och uppmuntrar att
verksamheter med försäljning tar emot betalningar med kort.

Syfte

Syftet med tillämpningen av finanspolicyn är att skapa förutsättningar för en god och
säker redovisning av kontanta medel. Med kontanta medel avses både kontanter och
kort.


Senast uppdaterad: 28 februari 2024