IT-policy

Det övergripande syftet med kommunens engagemang i IT-frågor är att öka kvalitet och effektivitet i verksamheten samt att förbättra service till och dialog med kommuninnevånarna med IT som ett väsentligt verktyg och stöd.

Bakgrund

IT är inte enbart en stödprocess utan är en integrerad del av kommunens huvudprocesser. Kommunens nyttjande av IT ökar för närvarande med mellan 5 och 10 % per år och kommer, med all sannolikhet, att fortsätta att öka och bli mer komplext.

Av denna anledning är det väsentligt att, med stöd av en IT-policy, ge förutsättningar för att på ett rationellt sätt styra, samordna och utveckla IT-verksamheten så att drift, förvaltning och utveckling inom IT-området blir rätt prioriterade mot de beslutade målen. Vidare att drift, förvaltning och investeringar inom IT-området genomförs på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt samt att fördelarna med samordning och gemensamma arbetsformer tillvaratas.

IT-policyn har utgångspunkten i ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet där nyttan för medborgare och verksamhet säkerställs.

Med utgångspunkt från IT-policyn planeras en förändrad organisation för ledning och styrning av IT. Målsättningen är att verksamheternas behov av IT och informationssystem, mer än idag, ska kunna synliggöras, värderas, prioriteras och samordnas. Inriktningen är att varje förvaltning ska ta fram en treårig IT-plan som sedan samordnas i gemensam treårig IT-plan för kommunen. Dessa IT-planer avses revideras årligen.

Förslaget till IT-policy behandlar områdena

 • Service till och dialog med medborgarna
 • IT:s bidrag till ökad effektivitet och kvalité
 • Behov av enhetlighet, gemensamma strukturer och principer
 • Organisatorisk effektivitet, prioriteringar och samordning
 • Samarbete med andra aktörer
 • Säkerhet
 • Gemensamma standarder

Haninge kommuns verksamhet är bred och omfattande och sker i en miljö som ständigt förändras. För att klara av sina samhällsuppgifter och de krav som medborgarna ställer på utbud, kvalité och service kommer kommunens beroende av information och informationssystem fortsätta att öka.

Inom kommunen ses IT som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till öppenhet, effektivitet och utveckling och ska därför vara en integrerad del av kommunens huvudprocesser.

IT-policy för Haninge kommun

Information och informationssystem är en viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet, effektivitet och utveckling. IT-verksamheten ska därför vara en strategisk del av kommunens utveckling och integrerad med övrig verksamhetsutveckling.

 • Kommunens IT-tjänster ska underlätta service till och dialog med kommun-innevånarna.
 • IT ska bidra till att öka effektivitet och kvalité i kommunens verksamheter genom att vara effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha hög tillgänglighet.
 • IT-verksamheten ska kännetecknas av enhetlighet och drivas av en helhetssyn där medborgar- och verksamhetsnyttan präglar arbetet.
 • De strukturer och principer som styr IT-verksamheten ska vara gemensamma och anpassade till kommunens verksamhet och behov samt flexibla inför framtida förändrade förutsättningar, möjligheter och behov.
 • IT-verksamheten ska ta tillvara möjligheterna till organisatorisk effektivitet och utnyttja fördelarna med samordning och gemensamma arbetsformer genom samverkan mellan förvaltningarna.
 • IT-verksamheten, såväl drift och förvaltning som investeringar, ska prioriteras mot gällande mål och genomföras på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Vid produktval ska kommunen välja lösningar som är långsiktigt kostnadseffektiva.
 • Haninge kommun ska samverka med sina entreprenörer, med andra kommuner och andra aktörer för att nå största möjliga nytta i verksamhetsprocesserna.
 • Kommunens säkerhetslösningar ska skydda såväl medborgarnas personliga integritet som verksamhetens stabilitet och kontinuitet.
 • Haninge kommun ska följa nationellt beslutade standarder inom IT-området.

Kommunstyrelsen beslutar

Haninge kommuns IT-policy fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Senast uppdaterad: 16 december 2016