Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna ingår som del i kommunens renhållningsordning tillsammans med avfallsplanen.

Renhållningsordningen är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. Här kan fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfallet skall sorteras, förvaras och hämtas.

Det finns flera lagar och bestämmelser för avfallshanteringen:

  • miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
  • andra författningar som berör avfallshantering.

Förutom de bestämmelserna gäller de regler som beskrivs här. I föreskrifterna används samma definitioner som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. 

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021