Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Beslut i korthet

 • Runstensskolans hus A rivs

  Runstensskolans hus A, som ligger i centrala Handen, ska rivas då kommunen inte har något framtida behov av huset för sin verksamhet.

 • Personlig assistans ska upphandlas

  Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ska sluta driva personlig assistans i egen regi. Kommunen ska i stället upphandla personlig assistans hos privata aktörer i fortsättningen.

 • Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg  förtydligar vad som gäller vid syskonförtur

  Under våren 2023 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag från barn- och förskolenämnden att utreda om turordningsreglerna kan ändras så att syskonförtur går före geografiskt upptagningsområde. Utredningen visade att det är möjligt att erbjuda syskon plats på samma förskola utan att ändra i turordningsreglerna. Det blir dock inte nödvändigtvis på den önskade förskolan.

 • Digitala matinköp införs inom Haninges hemtjänst 2024

  Digitala matinköp införs inom hemtjänsten under 2024.

 • Valfrihetssystem införs för vård- och omsorgsboenden i Haninge

  Kommunfullmäktige har beslutat att valfrihetssystem ska införas i särskilt boende för äldre (vård- och omsorgsboenden) från våren 2025. Beslutet innebär att den enskilde kommer få rätt att välja boende bland de utförare kommunen har godkänt.

 • Höjd veckoarbetstid för vissa nyanställda

  I dag har flertalet av kommunens yrkeskategorier en kvart kortare arbetstid per vecka i jämförelse med vad som står i centrala kollektivavtal. Kommunen har nu bestämt att denna minskning ska tas bort för nyanställda. Bakgrunden till beslutet är att kommunen ska ha jämförbara villkor med andra kommuner i länet och privata aktörer.

 • Kommunen inför bakgrundskontroller av chefer

  Haninge kommun har beslutat att införa bakgrundskontroller av samtliga chefsbefattningar och andra särskilt utsatta funktioner. Syftet är att stärka skyddet mot risker kopplade till grov organiserad brottslighet.

 • Nytt avtal med Freezone om kultur för unga

  I samband med att nuvarande avtal löper ut har idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett nytt avtal för det idéburna offentliga partnerskapet med Freezone och Vägen Ut.

 • Ny plats för hundrastgård i Lötkärr

  Stadsbyggnadsnämnden godkände den 14 februari en ny plats för en hundrastgård i Lötkärr.

 • Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett stabilt ekonomiskt resultat

  Stadsbyggnadsnämnden godkände den 14 februari årsredovisningen för 2023. Resultatet för driftbudgeten blev 217 mnkr, vilket är 4,5 mnkr bättre än årets budget. Överskottet beror delvis på lägre kostnader för belysningsåtgärder som inte har kunnat genomföras på grund av försenade upphandlingar. Nämnden har investerat 356,0 miljoner kronor – exempel på stora investeringsprojekt som pågår är de nya avloppsreningsverken i Fors och Dalarö.

 • Ny anläggning för koldioxidavskiljning planeras i Jordbro

  En ny anläggning för hantering, avskiljning och mellanlagring av koldioxid från förnybara källor, en så kallad Bio-CCS-anläggning (Carbon Capture and Storage) kan byggas i Jordbro. Det är ambitionen i det projekt som Vattenfall påbörjat, och syftet med det markanvisningsavtal som godkändes i kommunstyrelsen den 29 januari 2024. Nu påbörjas arbetet med detaljplanen för området.

 • Avfallstaxan höjs 2024

  Avfallstaxan höjs med 47 kronor 2024 med anledning av att SRV:s kostnader för avfallshantering har ökat, bland annat på grund av ökade drivmedelspriser. Höjningen beror också på den nya lagbestämmelsen om obligatorisk insamling av matavfall som börjar gälla från den 1 januari 2024. SRV kommer dessutom börja ta över den insamling av förpackningsmaterial som ligger nära fastigheter under 2024 vilket också påverkar taxan.

 • Ja till belysning längs gång- och cykelväg till Årsta havsbad.

  Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Trafikplats Fors och Årsta havsbad.

 • Positivt svar till Haningeförslag om åtgärder för ökad trafiksäkerhet

  Stadsbyggnadsnämnden beslutade att två Haningeförslag om bättre trafiksäkerhet i Vega och Kvarntorp ska undersökas vidare med Trafikförvaltningen och bussoperatören Nobina.

 • Återkallelse av Haninges Leko barn AB:s godkännande för fristående pedagogisk omsorg

  Barn- och förskolenämnden har vid sammanträdet den 14 december beslutat att återkalla Haninges Leko barn AB:s godkännande för fristående pedagogisk omsorg.

 • Beslut om att utöka Svartbäcksskolans anpassade grundskola

  Grundskolenämnden har vid sammanträde den 11 december beslutat att utöka den anpassade grundskolan på Svartbäcksskolan till att omfatta årskurserna 7-9 från och med 1 januari 2024 tillsvidare.

 • Fredrika Bremergymnasiet får två rektorer

  Den 20 juni 2023 beslutade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om en omorganisation av Fredrika Bremergymnasiet där skolan ska delas in i två rektorsområden. Förändringen av organisationen träder i kraft 1 januari 2024.

 • Seniorbostadskö för äldre upphör

  I samband med att reviderad Mål- och budget 2021–2022 beslutades i november 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med äldrenämnden utreda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras på ett mer effektivt och rättssäkert sätt än idag.

 • Bidrag till teater- och danskurser för barn

  Teaterföreningen Ormen får bidrag av kommunen till teaterkurser för barn och unga våren 2024. Dansföreningen JUDS får bidrag till danskurser under våren.