Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för de övergripande, kommungemensamma frågorna. Förvaltningens arbete är indelat i de avdelningar som beskrivs på den här sidan.

Samhällsplanering och ledning

Ansvarar för dokument- och ärendehantering samt nämndsekreterartjänster till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Avdelningen ansvarar för kommunens centrala arkiv- och registraturfunktioner, genomförandet av allmänna val, budget- och skuldrådgivning samt juridiskt stöd. Avdelningen ansvarar för den strategiska samordningen av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Här ingår också kommunövergripande utvecklingsfrågor med fokus på den regionala stadskärnans tillväxt. Vidare finns även ansvara för mark- och exploatering samt strategiska frågor inom fysisk planering, klimat och miljö, trafik, bostadsförsörjning, befolkningsprognoser och kommunal utvecklingsplanering. Samordnar av kommunens arbete med mänskliga rättigheter som barns rättigheter och minoritetsfrågor, folkhälsa, delaktighet- och inflytande. Här ingår också kommunens strategiska arbete gällande med kostfrågor. 

Omvärld och utveckling

Avdelningens uppdrag är att genom omvärldsbevakning bidra till att identifiera viktiga strategiska utvecklingsområden i kommunen. Avdelningen arbetar med såväl interna som externa frågor.

Utifrån kommunens uppdrag och behoven hos de som bor, verkar och besöker Haninge ska avdelningen tillsammans med verksamheterna styra, utveckla och samordna kommunens gemensamma förmåga inom områdena:

  • IT- infrastruktur och IT tjänster
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Innovation
  • Digitalisering och verksamhetsutveckling
  • Näringslivsfrågor

Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens övergripande styrning av ekonomi, verksamhet och kvalitet (styrmodell, planering och budgetering, redovisning och uppföljning). Avdelningen ansvarar också för uppföljning av fullmäktiges mål och indikatorer samt utveckling av övergripande intern kontroll.

Vidare har avdelningen ett övergripande ansvar för kommunens lokalförsörjning, överförmyndare, upphandling och inköp. Uppdraget består av att även ge stöd och ekonomisk rådgivning till chefer i förvaltningar och till kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Avdelningen är ett stöd till Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd.

Ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar även frågor som avser ekonomiskt perspektiv av hållbar utveckling.

Personal

Personalavdelningen ansvarar för att ha en aktiv roll gällande styrning, utveckling, uppföljning och samordning till hela den kommunala organisationen avseende HR och lön. Personalavdelningen har också ett uppdrag att tillhandahålla stöd enligt ett beslutat tjänsteutbud.

Vidare ansvarar avdelningen för serviceuppdrag och tjänster främst mot kommunorganisationen men även mot kommunala bolag och allmänheten när det gäller telefonistfunktion i kommunens telefonväxel, reception, sammanträdesrum och evenemang i kommunhuset. Hit hör också tjänster såsom posthantering, tryckeri, vaktmästeri och kommunens personbilspark inklusive bil pool. Ansvaret omfattar även passerkort och brandskydds- och säkerhetsansvar i kommunhuset.

Kontakt

Magnus Gyllestad
Kommundirektör
Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-606 85 02
magnus.gyllestad@haninge.se

Gunilla Lublin
Personaldirektör
Biträdande förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen (leder KSF:s förvaltningslednings möten)
08-606 50 88
gunilla.lublin@haninge.se

Kommunstyrelse och nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 2 januari 2023