Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för de övergripande, kommungemensamma frågorna. Förvaltningens arbete är indelat i de avdelningar som beskrivs på den här sidan.

Organisationsskiss med blå rutor mot vit bakgrund Kommunstyrelseförvaltningens organisation Foto: Haninge kommun

Samhällsplanering och ledning

Avdelningen ansvarar för dokument- och ärendehantering samt nämndsekreterartjänster till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Avdelningen ansvarar också för kommunens centrala arkiv- och registraturfunktioner, genomförandet av allmänna val, budget- och skuldrådgivning samt juridiskt stöd. 

Ett annat ansvarsområde är den strategiska samordningen av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Här ingår kommunövergripande utvecklingsfrågor med fokus på den regionala stadskärnans tillväxt.

I uppdraget ingår även ansvar för mark- och exploatering samt strategiska frågor inom fysisk planering, klimat och miljö, trafik, bostadsförsörjning, befolkningsprognoser och kommunal utvecklingsplanering.

Vidare ingår ansvaret för att samordna  kommunens arbete med mänskliga rättigheter som barns rättigheter och minoritetsfrågor, folkhälsa, delaktighet- och inflytande. Det omfattar också kommunens strategiska arbete  med kostfrågor. 

Avslutningsvis ligger ansvaret för kommunens näringslivsfrågor på avdelningen.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens övergripande styrning av ekonomi, verksamhet och kvalitet (styrmodell, planering och budgetering, redovisning och uppföljning). Avdelningen ansvarar också för uppföljning av fullmäktiges mål och indikatorer samt utveckling av övergripande intern kontroll.

Vidare har avdelningen ett övergripande ansvar för kommunens lokalförsörjning, överförmyndare, upphandling och inköp. Uppdraget består av att även ge stöd och ekonomisk rådgivning till chefer i förvaltningar och till kommunstyrelseförvaltningen (KSF).

Avdelningen är ett stöd till Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd.

Ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar även frågor som avser ekonomiskt perspektiv av hållbar utveckling.

IT- infrastruktur och IT tjänster är andra ansvarsområden för ekonomiavdelningen.

Personal

Personalavdelningen ansvarar för att ha en aktiv roll gällande styrning, utveckling, uppföljning och samordning till hela den kommunala organisationen avseende HR och lön. Personalavdelningen har också ett uppdrag att tillhandahålla stöd enligt ett beslutat tjänsteutbud.

Avdelningen ansvarar även för att styra, utveckla, följa upp och samordna kommunens kommunikation och marknadsföring. I uppdraget ingår att genomföra vissa kommunikativa insatser. 

Vidare ansvarar avdelningen för serviceuppdrag och tjänster främst mot kommunorganisationen men även mot kommunala bolag och allmänheten när det gäller telefonistfunktion i kommunens telefonväxel, reception, sammanträdesrum och evenemang i kommunhuset. Hit hör också tjänster såsom posthantering, tryckeri, vaktmästeri och kommunens personbilspark inklusive bil pool. Ansvaret omfattar även passerkort och brandskydds- och säkerhetsansvar i kommunhuset.

Kontakt

Johan Westin
Tf. kommundirektör
Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-606 85 02
johan.westin@haninge.se

Annica Lempke
Direktör för avdelningen samhällsplanering och ledning
Ordförande för kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
08-606 88 33
annica.lempke@haninge.se

 

Kommunstyrelse och nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 20 december 2023