Förvaltningar och nämnder

Kommundirektören leder förvaltningschefernas arbete med de kommungemensamma frågorna. Förvaltningscheferna ingår i kommundirektörens ledningsgrupp. Kommundirektören är också förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Det är varje förvaltningschefens uppdrag att leda förvaltningens arbete. Men förvaltningschefen har även ett ansvar för kommunen som helhet och ska medverka och genomföra åtgärder som är nödvändiga för kommunens bästa.

Varje förvaltningschef har utsett en förvaltningsledning vars uppgift är att:

  • Verkställa beslut
  • Understödja det politiska styrsystemet, så att dess intentioner och värderingar får genomslag
  • Tydliggöra ansvar och befogenheter i organisationen
  • Se till att information och kommunikation fungerar både i och utanför förvaltningen
  • Initiera och uppmuntra till utvecklingsinsatser och i övrigt skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet

Kommunens anställda verkar för målen genom att fatta verksamhetsbeslut inom ramen för resurser och kompetens. Respektive chef är ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och politiska mål.

Kontakt

Magnus Gyllestad
Kommundirektör
Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-606 85 02
magnus.gyllestad@haninge.se

Gunilla Ejefors-Lublin
Personaldirektör
Bitr. Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-606 50 88
gunilla.ejefors.lublin@haninge.se

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 april 2022