Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE den 17 september 2018

Tid:           Måndagen den 17 september kl 16.00

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

Se webbsändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se i grå ruta.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Ärenden
• Genomlysning av folkhälsoarbetet i Haninge kommun, bordlagt ärende
• Motion från Marie Litholm (KD) om Haninge stadskärna 2.0, att omplacera Handens pendeltågsstation och låta staden möta vattnet, bordlagt ärende
• Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om bristen på behöriga lärare i Haninge kommun, bordlagt ärende
• Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om Årsta slotts utveckling, bordlagt ärende
• Svar på interpellation från Christian Lindefjärd (SD) om renoveringen av Hagaskolans hus A, B och C, bordlagt ärende
• Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om hantering av motioner i strid med kommunallagen, bordlagt ärende
• Policy mot oegentligheter
• Uppdaterat program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete
• Revidering av kopieringstaxa för allmänna handlingar
• Plan- och bygglovstaxa: Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt mät- och kartteknisk verksamhet med mera
• Redovisning av lokalt partistöd för år 2017 samt utbetalning av partistöd för 2019
• Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag
• Hemställan från Haninge Bostäder AB om kommunfullmäktiges godkännande av nyproduktion på Skansvägen, Vendelsö
• Villkorat hyresavtal med Haninge Skola Fastighets AB angående ny skola och förskola i Vega 2
• Återrapportering av uppdrag angående policydokument
• Samverkan avseende alkohol- och tobakstillsyn
• Motion från Samuel Skånberg (V) om att ta initiativ till en samägd solcellspark
• Svar på interpellation från Kennerth Valtersson (SD) angående byggande av modulbostäder på Blockstensvägen i Jordbro

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan med bilagor finns på kommunens hemsida, haninge.se. Handlingarna finns även tillgängliga vid receptionen i kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se. 

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen
den 8 oktober kl 16.00.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 september 2018