Forsknings- och utvecklingsprojekt inom skola

Enligt skollagen ska utbildningen i skolorna ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap 5 §) . I klarspråk betyder detta att lärares och skolledares yrkesutövning ska baseras på forskning, såväl som att konsekvent utforska och pröva sin egen verksamhet. Vad det betyder för skolor, elever och utbildning i Haninge kommun kan du läsa mer om här.

Åtta elever som sitter runt ett bord. Tre av dem står bakom sin lärare som också sitter vid bordet. De ler och ser glada ut. Forsknings- och utvecklingsprojekt för elever och deras utbildning i Haninge kommun Foto: Olof Holdar

Skolutveckling ska utgå från en vetenskaplig hållning. Det betyder i praktiken att Haninge kommun arbetar fokuserat med att utveckla skolverksamheten genom olika projekt både internt och externt tillsammans med universitet, organisationer och föreningar och på uppdrag av regeringen. Arbetet leds inte helt sällan av kommunens forskningsledare tillsammans med representanter från till exempel grundskola eller gymnasieskola. Funktionen forskningsledare gör det också möjligt att arbeta med uppdrag från regeringen och på ett strukturerat sätt implementera arbetet i alla de verksamheter där det är aktuellt inom utbildning i kommunen. Det gör att nya forskningsresultat kan bli en del av alla grundskolors läroplan och att utbildningen för alla barn i grundskolan därigenom blir likvärdig.

Ett exempel är Erasmus-utbyten för Fredrika Bremergymnasiets elever och lärare som godkänts fram till år 2026, hur det går till kan du läsa mer om till vänster i menyn. 

Ett annat exempel på det är ULF-avtal, en nationell försöksverksamhet kring skolforskning på uppdrag av regeringen mellan 2017-2021. Vad de avtalen innebär för Haninge kommun och alla elever i kommunens grundskolor kan du läsa om längre ner.

Exempel på interna projekt är det ämnesnätverk som grundskolan arbetar i, nätverk som samlar ämneslärare och som gemensamt går igenom läroplanen för att sedan ta med sig arbetssätt och riktlinjer kring läroplanen hem till skolan och lyfta in i dagliga verksamheten. Genom ämnesnätverken kan lärare få chans att arbeta med läroplanens material tillsammans med andra ämnesläarer och gemensamt landa i hur det på bästa sätt kan ge effekter för barn och ungas lärande. På så vis kan även undervisningen på skolorna bli mer likvärd

Senast uppdaterad: 22 mars 2022