Skoldialog

Framgångsrik skolutveckling bygger på systematiskt kvalitetsarbete, engagemang och dialog. Genom skoldialogen får vi möjlighet att lyssna till synpunkter från vårdnadshavare, intresseorganisationer, skolpersonal, politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor.

Barn i runstensskolan, en flicka i rosa tröja räcker upp handen och hennes fyra klasskamrater sitter koncentrerade lutade över sina böcker. Skoldialog i Haninge kommun Foto: Olof Holdar

Under året hålls en till två skoldialoger med ett särkilt tema, det kan vara fysisk hälsa i skolan, trygghetsskapande arbete och utveckling och satsningar med nämndernas budgetar som grund. På plats finns representanter från utbildningsförvaltningen i form av verksamhetschefer för för-, grund- och gymnasieskola, utbildningsdirektör, olika specialistfunktioner som skolpyskologer, kuratorer, skolsköterska och skolläkare. Tillsammans med utbildningsförvaltningen finns även representanter från nämnderna med de folkvalda politikerna - grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Mer information om utbildningsförvaltningen och de två nämnderna kopplade till förvaltningen hittar du här. 

Syftet med skoldialogen

  • Att vårdnadshavare, intresseorganisationer, personal och övriga medborgare ska få insyn och fördjupad förståelse i kommunens arbete kring viktiga frågor inom skolutveckling.

  • Att ovanstående målgrupper ska få möjlighet att ge inspel till och vara delaktiga i frågor som rör skolutveckling.

  • Att kommunens tjänstemän och politiker ska få ökad kunskap om vårdnadshavarnas erfarenheter och perspektiv.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022