Kunskapsuppföljning

I Haninge följer vi varje år upp hur väl förskolan och skolan lyckas med att stimulera barns utveckling och lärande. Utifrån resultaten tar vi fram planer för hur vi ska bli ännu bättre till nästa år.

Foto: Mostphotos

Mätningarna gör vi på olika sätt. I de yngre åldrarna gör personalen pedagogiska observationer utifrån gemensamt överenskomna kriterier. För de äldre eleverna handlar det både om observationer, kunskapskontroller och skriftliga prov.

Hur vi blir bättre på utbildning

Alla bedömningar görs i förhållande till förskolans och skolans läroplaner och kursplaner. Det handlar om de mål som riksdag och regering fastställt.

Barns och elevers gensvar på undervisningen ger oss återkoppling på vårt arbete. Genom uppföljningen ser vi hur verksamheten utvecklats.

Vi strävar efter att:

  • Följa barnens utveckling för att få syn på lärandets framsteg och utmaningar samt att se om verksamheten fullföljer sitt uppdrag.
  • Sätta kunskapsmålen i fokus och ha höga förväntningar på alla elever.
  • Sätta målet med uppföljning, utvärdering och åtgärder i relation till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Detta ska genomsyra såväl huvudmannens som skolans strategier för kvalitetsarbete och uttryckas i den dagliga verksamheten och dokumentationen.
  • Arbeta med uppföljning, utvärdering och åtgärder kontinuerligt och processinriktat. Kvalitetsarbetet omfattar dessutom alla ämnen, alla årskurser och bedrivs gemensamt av rektorn och lärarna.
  • Ha ett tydligt helhetsperspektiv där alla elevers kunskapsutveckling följs upp och utvärderas under hela skolgången.
  • Analysera kontinuerligt tidigare insatser av uppföljning, utvärdering och åtgärder så det blir tydligt vad som var en lyckad och vad som var en misslyckad åtgärd.
  • Ha fasta rutiner för uppföljning, utvärdering och åtgärder, det vill säga fastställda metoder, verktyg, tidsplan, tydlig ansvarsfördelning samt dokumentation.

Senast uppdaterad: 5 april 2022