Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Haninges översiktsplan består av två dokument, en kommuntäckande (Översiktsplan 2030) och en fördjupning för den regionala stadskärnan Haninge stad (Stadsutvecklingsplan). Längre ner på sidan finns länkar till fullständiga dokument och mer lättlästa kortversioner.

Framsidorna från översiktsplanen och stadsutvecklingsplanen

Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050

Översiktsplanen täcker hela kommunen och här ges generella riktlinjer för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ska ge vägledning för beslut om hur dessa områden ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunens översiktsplan visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang.

Till översiktsplanen finns två bilagor. Hållbarhetsbedömningen som beskriver konsekvenserna av ett genomförande av översiktsplanen. Bostadsmarknaden i Haninge är ett faktaunderlag som innehåller en analys av bostadssituationen i Haninge.

ÖP 2030 ersätter de fyra tidigare översiktsplanehandlingarna ÖP 2004, FÖP Ornö, FÖP Årsta och Kustplanen. 

Inom Haninge kommun är det enheten strategisk planering på kommunstyrelseförvaltningen som är ansvarig för översiktsplanen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun

Kommunfullmäktige fastställde 2022-06-27 (§ 110) nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun. Riktlinjerna ersätter de bostadsriktlinjer som ligger i översiktsplanen (ÖP 2030) på sidan 61 och ska ligga till grund för kommande översiktsplanering.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad - fördjupning av översiktsplanen 

Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad antogs av kommunfullmäktige den 2018-04-16 och är vägledande för framtida planering i den regionala stadskärnan. Området inkluderar Vega, Handen och västra Brandbergen och samlas i stadsutvecklingsplanen under namnet Haninge stad. Dokumentet är en fördjupning av översiktsplanen och ersätter därmed den kommunövergripande översiktsplanen i de geografiska delar som hanteras i stadsutvecklingsplanen.

Planeringsstrategi

I kommunen arbetar vi kontinuerligt med genomförande och uppföljning av översiktsplanen. En ny lag, enligt plan- och bygglagen (PBL) (2010:900), kräver att kommunfullmäktige (KF) ska godkänna en så kallad Planeringsstrategi senast 24 månader efter varje ordinarie val.

Framtagande av planeringsstrategin är ett sätt att regelbundet utvärdera kommunens översiktsplan och se om den fortfarande stöder de övergripande politiska målen för kommunen. Syftet är att främja en kontinuerlig uppdatering av översiktsplanen så att den alltid är aktuell.

Det gör vi genom att beskriva vilka förändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet och om den uppfyller lagkraven i PBL. Men fokus i strategin ligger också på att beskriva hur vi kommer att fortsätta arbeta med översiktsplaneringen framåt.

En av KF antagen planeringsstrategi gäller fram till dess en ny planeringsstrategi  för översiktsplanering tas fram och antas, vilket ska ske senast 24 månader efter nästa val, vilket betyder fram till september 2028.

Senast uppdaterad: 1 november 2023