Tungelsta utvecklingsprogram

Målet med Tungelstas utvecklingsprogram (antaget av kommunfullmäktige 2012) är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I Tungelsta sker en positiv utveckling, både gällande förtätning och etableringar. Även genomförande av delar av planprogrammet för de södra delarna av Tungelsta pågår.

Tungelsta trädgårdspark Tungelsta trädgårdspark Foto: Eva Simonson
Förstudie för Tungelsta

Kommunstyrelsen gav 2021-05-31 (§ 130) kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för Tungelsta.

Bakgrunden är att det råder ett högt bebyggelsetryck i området, vilket bland annat syns i de ansökningar om planbesked för framtagande av detaljplan som inkommer till kommunen. Det finns samtidigt utmaningar i den nuvarande trafikinfrastrukturen på exempelvis Tungelstavägen och Stavsvägen. Trafikverket efterfrågar mer underlag från kommunen avseende den tillkommande bebyggelsens volymer, placering samt etappindelning innan de kan avgöra vilka åtgärder som behövs på det statliga vägnätet. Förstudien är ett steg på vägen att svara på den efterfrågan.

Förstudien ska konkretisera nuläge och planeringsförutsättningar samt pröva inriktning för bebyggelseutvecklingen i området. Två viktiga frågor är att hitta en lösning på den samlade trafikinfrastrukturen och en hållbar etapputveckling. Förstudien ska även presentera ett förslag på vilket planinstrument; Fördjupning av översiktsplanen eller Planprogram som bedöms lämpligt att använda i ett eventuellt fortsatt planeringsarbete. Förstudien ger vidare möjlighet att klargöra förutsättningarna för framtida planbeskedsförfrågningar i Tungelsta och Krigslida.

Uppdraget med förstudien bedöms kunna avrapporteras till kommunstyrelsen i slutet av år 2022. Om planeringsarbetet ska fortsätta behövs det ett nytt politiskt beslut.

Geografisk avgränsning för förstudie TungelstaFörstudien inkluderar området inom en radie av 1 200 meter från stationerna i Tungelsta och Krigslida. Källa: Haninge kommun

Senast uppdaterad: 18 maj 2022