Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tungelsta utvecklingsprogram

Målet med Tungelstas utvecklingsprogram (antaget av kommunfullmäktige 2012) är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I Tungelsta sker en positiv utveckling, både gällande förtätning och etableringar. Även genomförande av delar av planprogrammet för de södra delarna av Tungelsta pågår.

Tungelsta trädgårdspark Tungelsta trädgårdspark Foto: Eva Simonson
Förstudie för Tungelsta

Kommunstyrelsen gav 2021-05-31 (§ 130) kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för Tungelsta.

Bakgrunden är att det råder ett högt bebyggelsetryck i området, vilket bland annat syns i de ansökningar om planbesked för framtagande av detaljplan som inkommer till kommunen. Det finns samtidigt utmaningar i den nuvarande trafikinfrastrukturen på exempelvis Tungelstavägen och Stavsvägen. Trafikverket efterfrågar mer underlag från kommunen avseende den tillkommande bebyggelsens volymer, placering samt etappindelning innan de kan avgöra vilka åtgärder som behövs på det statliga vägnätet. Förstudien är ett steg på vägen att svara på den efterfrågan.

Förstudien ska konkretisera nuläge och planeringsförutsättningar samt pröva inriktning för bebyggelseutvecklingen i området. Två viktiga frågor är att hitta en lösning på den samlade trafikinfrastrukturen och en hållbar etapputveckling. Förstudien ska även presentera ett förslag på vilket planinstrument; Fördjupning av översiktsplanen eller Planprogram som bedöms lämpligt att använda i ett eventuellt fortsatt planeringsarbete. Förstudien ger vidare möjlighet att klargöra förutsättningarna för framtida planbeskedsförfrågningar i Tungelsta och Krigslida.

Den 29 maj fattade kommunfullmäktige beslut om att ta fram en så kallad Planeringsstrategi för antagande under 2023. Planeringsstrategin kommer att tydligt ange vad kommunens översiktsplanering ska fokusera på under de kommande åren. Förstudien för Tungelsta utgör ett av flera underlag i arbetet med att ta fram Planeringsstrategin.

Geografisk avgränsning för förstudie TungelstaFörstudien inkluderar området inom en radie av 1 200 meter från stationerna i Tungelsta och Krigslida. Källa: Haninge kommun

Senast uppdaterad: 16 juni 2023