Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Haninges översiktsplan består av två dokument, en kommuntäckande (Översiktsplan 2030) och en fördjupning för den regionala stadskärnan Haninge stad (Stadsutvecklingsplan). Längre ner på sidan finns länkar till fullständiga dokument och mer lättlästa kortversioner.

Framsidorna från översiktsplanen och stadsutvecklingsplanen

Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050

Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP 2030) antogs av kommunfullmäktige 2016-11-07 och beskriver inriktningen för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Den visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang.

Till översiktsplanen finns två bilagor. Hållbarhetsbedömningen som beskriver konsekvenserna av ett genomförande av översiktsplanen. Bostadsmarknaden i Haninge är ett faktaunderlag som innehåller en analys av bostadssituationen i Haninge.

ÖP 2030 ersätter de fyra tidigare översiktsplanehandlingarna ÖP 2004, FÖP Ornö, FÖP Årsta och Kustplanen. Bostadsriktlinjerna i Översiktsplan 2030 ersätter Strategi för bostadsförsörjningen.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad - fördjupning av översiktsplanen 

Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad antogs av kommunfullmäktige den 2018-04-16. Området inkluderar Vega, Handen och västra Brandbergen. Dokumentet är en fördjupning av översiktsplanen och ersätter därmed den kommunövergripande översiktsplanen i de geografiska delar som hanteras. Den är vägledande för framtida planering i Haninge stad.

Senast uppdaterad: 10 februari 2021