Avgifter och taxor för bygglov och förhandsbesked

För beslut om bygglov, marklov, startbesked, strandskydd och förhandsbesked med mera tar kommunen ut en avgift. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige och uppdateras årligen.

Ansökningar som inkommer efter 2022-01-01 omfattas av 2022 års taxa:

Ansökningar som inkommit EFTER 2021-04-01 fram till 2021-12-31 omfattas av 2021 års taxa:

Ansökningar som inkom till och med 2021-03-31 omfattas av 2020 års taxa:

Kostnader utöver bygglov

Tänk på att ytterligare avgifter kan tillkomma när du söker bygglov, exempelvis nybyggnadskarta, lägeskontroll, utstakning, planavgift och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnadskarta

Lägeskontroll

Utstakning

Vatten och avlopp

Planavgift hittar du i dokumentet om taxor och avgifter.

KONTAKT

Senast uppdaterad: 29 december 2021