Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rantarakentaminen

Haningen kunnan saaristo kuuluu Tukholman saariston valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja on sellaisenaan ainutlaatuinen luonnonvara, jota yhdessä hoidamme tulevia sukupolvia varten. Siksi rakentamiselle saaristossa asetetaan tiukat vaatimukset.

Strand Foto: Peter Malmrup

Sama koskee järvien ja vesien rantoja. Rantarakentamismääräykset suojaavat meren, järvien ja vesistöjen rantoja rakentamiselta. Määräysten tavoitteena on pitkäaikaisesti varmistaa jokamiehenoikeus rannoilla oleskeluun ja maa- ja vesieläinten ja -kasvillisuuden hyvät elinehdot. Yleinen rantarakentamisen kielto ulottuu rantaviivasta 100 m ylöspäin ja 100 m ulospäin. Rakentamiskieltoa voidaan pidentää 300 metriin rantaviivasta ylöspäin. Rantarakentamismääräykset voidaan myös kumota, useimmiten esimerkiksi kaupunki- ja rakennussuunnitelmissa tai asemakaavoissa.

Ympäristölain 7. luvun 15. § mukaan rantavyöhykkeellä ei saa:

 • pystyttää uusia rakennuksia
 • muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta tai pystyttää rakennelmia tai laitteita, jotka estävät yleisön pääsyn alueelle, jolla muuten saisi liikkua vapaasti
 • suorittaa kaivamis- tai muita valmistelutöitä kohdissa 1 ja 2 mainitun rakennuksen, rakennelman tai laitteen pystyttämiseksi.
 • suorittaa toimenpiteitä, jotka olennaisesti muuttavat eläimistön tai kasviston elinehtoja

Rantarakentamismääräykset koskevat uusia rakennuksia yleensä, mikä merkitsee, että rantarakentamisen poikkeuslupaa tarvitaan myös friggebod -rakennuksen pystyttämiselle, vaikka friggebod -rakennukset eivät sinänsä ole rakennuslupavelvollisia.

Rantarakentamisen poikkeamislupa

Joissakin tapauksissa rantarakentamiselle voidaan erityisistä syistä myöntää poikkeamislupa. Poikkeamislupaa haetaan yleensä kunnalta.

Vedos ympäristökaaren 7. luvusta, pykälä 18 c, vapaasti käännettynä:

Rantarakentamista koskevien määräysten kumoamisen tai poikkeamisluvan myöntämisen erityisiksi syiksi voidaan asiaa kokeiltaessa hyväksyä ainoastaan tapaukset, joissa kyseessä olevan alueen voidaan sanoa olevan käyttöön otettu niin, ettei poikkeuksen myöntämisellä ole merkitystä rantarakennuskiellon tavoitteiden kannalta:

 • on jo otettu käyttöön tavalla, jolloin poikkeuksen myöntämisellä ei ole merkitystä rantarakennuskiellon tavoitteiden kannalta
 • alue, joka tien, rautatien, rakennelmien, toiminnan tai muun alueen hyödyntämisen kautta selvästi erottuu rannasta
 • tarvitaan laitosta varten, joka toiminnaltaan on sijoitettava veden tuntumaan silloin, kun tarvetta ei voida täyttää alueen ulkopuolella
 • olemassa olevan toiminnan laajentamisen kannalta välttämätön eikä kyseistä laajennusta voida tehdä alueen ulkopuolella
 • on otettava käyttöön tärkeän yleisötarpeen tyydyttämiseksi silloin, kun tarvetta ei voida tyydyttää alueen ulkopuolella tai
 • on otettava käyttöön hyvin tärkeän tarpeen tyydyttämiseksi.

Lähetä hakemus/ilmoitus sähköisen palvelun kautta (ruotsiksi)

Sähköistä palvelua voivat käyttää vain yksityishenkilöt.
Sähköisen palvelun kautta ei ole mahdollista lähettää täydennyksiä.

Mitä rantarakennuksen poikkeamislupahakemuksen tulisi sisältää:

 • Hakemuslomake
 • Tonttikarttaan perustuva asemapiirros mittakaavassa 1:400, 1:500 tai 1:1000
 • Toimenpidekuvaus
 • Maa- ja vesialueen kuvaus
 • Valokuvia paikalta
 • Rakennusten julkisivupiirrokset

Kun kyseessä on suojeltu alue, josta on päättänyt joku muu taho kuin kunta (esimerkiksi luonnonsuojelualueet), on poikkeuslupaa haettava lääninhallitukselta. Määrätyt toimenpiteet, kuten esimerkiksi laiturit ja ruoppaus, saattavat edellyttää täydentävää päätöstä lääninhallitukselta ja ruoppausilmoituksen tekemistä Södertörnin ympäristö- ja terveydensuojeluliitolle (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund).

Poikkeamislupakokeilussa kunta selvittää, mikäli toimenpide voidaan hyväksyä rantasuojelulainsäädännön puitteissa.

Yhteystiedot

Rakennuslupakeskus
(Bygglovscenter)
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72 
bygglov@haninge.se

Tarkempaa tietoa aukioloajoista ja yhteydenotosta

Senast uppdaterad: 28 november 2023