Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stadgar för PIK

Antagna av årsmötet 2010-03-31

MÅLSÄTTNING

§ 1
Haninge kommunanställdas personalförening skall verka för och främja trivsel bland anställda i Haninge kommun och har följande målsättning. 

 • Stärka och främja sammanhållning och kamratskap bland kommunens anställda
 • Bidra till att alla anställda skall må bättre såväl psykiskt som fysiskt
 • Ge alla anställda möjlighet att tillsammans sätta "guldkant" på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter
 • Aktiviteterna anpassas efter medlemmarnas intressen och önskemål
 • Gemenskaps- och hälsofrämjande aktiviteter prioriteras
 • All verksamhet skall präglas av "vi anda"

§ 2
Föreningen är ansluten till Riksorganisationen Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF).

MEDLEM

§ 3
Anställda och förtroendevalda i Haninge kommun och dess bolag erbjuds
medlemskap efter erläggande av medlemsavgift. Efter pensionering kan man bibehålla medlemskapet.

§ 4
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Avgiften erläggs genom löneavdrag månadsvis för tillsvidareanställda eller kalenderårsvis via inbetalningskort för övriga. Medlem som utträder ur föreningen kan inte återfå inbetalda avgifter.

§ 5
Medlem har rätt att delta på möten och aktiviteter som anordnas gemensamt för medlemmarna.

STYRELSEN

§ 6
Styrelsen skall inom ramen för stadgarna tillvarata medlemmarnas intressen och verka för föreningens framåtskridande.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • ansvara för att av årsmöten fattade beslut verkställs
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • förbereda årsmötet

§ 7
Styrelsen ska varje år i mars månad ansöka om ekonomiskt bidrag från Haninge kommun enligt samarbetsavtal från 2009-09-10.

§ 8
Styrelsens ledamöter arvoderas varje år. Styrelsen ska på årsstämman lägga fram ett förslag på styrelsearvoden för godkännande.

§ 9
Styrelsens funktioner: Ordförande och fyra till fem, ledamöter, tre till sex suppleanter, två revisorer, två revisor suppleanter, tre ledamöter i valberedningen – varav en är sammankallande.

§ 10
Styrelseledamöter, revisorer, valberedning och suppleanter väljes på årsmötet bland föreningens medlemmar, för tid som anges i §19.

§ 11
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 12
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst två exklusive ordföranden är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna – förutom kassörens arbete - bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Följande uppgifter bör dock sekreteraren och kassören särskilt svara för: 

Sekreteraren ska

 • tillsammans med ordföranden förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • förvara skrivelser och protokoll
 • skriva föreningens verksamhetsberättelse

Kassören ska

 • svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper
 • årligen upprätta balans- och resultaträkning
 • utarbeta underlag för budget
 • driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • se till att föreningen söker de bidrag som finns att få
 • ha kontakt med lönekontoret som drar månadsavgiften från medlemmarna

FÖRSÄKRINGSFRÅGOR

§ 14
Föreningen är genom medlemskapet i Kommunanställdas Fritidsförbund ansluten till KORPEN Svenska Motionsidrottsförbundets olycksfallsförsäkring. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 15
Verksamhetsår och räkenskapsår utgöres av kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§ 16
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och
räkenskapsåret. Dessa skall årligen senast 28 februari avge skriftlig revisionsberättelse över föregående verksamhetsår.

MÖTEN

§ 17
Årsmötet är föreningens ordinarie möte och skall hållas före utgången av mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet. Kallelse till årsmötet ska tillställas föreningens medlemmar senast fjorton dagar före mötet. 

§ 18
Samtliga medlemmar har rösträtt på årsmötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 19

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 4. Val av justerare som jämte ordförande skall justera protokollet och tillika vid behov vara rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av styrelsearvoden
 9. Val av
  - ordförande för en tid av ett år
  - kassör för en tid av två år
  - tre styrelseledamöter varav en vartannat år på två år och två vartannat år på två år
  - val av styrelsesuppleanter på ett år. Lägst fyra suppleanter och högst sex.
  - två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
  - tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år – en ledamot skall vara sammankallande.
 10.  Motioner skall vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet och skickas ut tillsammans med kallelsen (se §15).

§ 20
Föreningen ska hålla ett höstmöte för medlemmarna i november månad. På höstmötet ska verksamhetsplanen och kommande aktiviteter presenteras och diskuteras med medlemmarna.

§ 21
Styrelsen kan vid behov kalla föreningens medlemmar till extra möte. Vid extra möte får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras. Rösträtt och beslutmässigt följer bestämmelserna i §16.

BESLUT OCH OMRÖSTNING

§ 22
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning – votering, om så begärs. Omröstning avgörs genom enkel majoritet såvida frågan inte avser val. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Vid omröstning som inte avser val, har vid lika röstetal mötets ordförande utslagsröst.

STADGEFRÅGOR MM

§ 23
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 24
I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur dess tillgångar skall användas inom ramen för vad som fastlås i §1.

§ 25
Ordföranden och sekreteraren skall se till att ovannämnda stadgar och föreskrifter finns tillgängliga för medlemmarna. 

Senast uppdaterad: 11 maj 2022