Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning eller annan begåvningsmässig funktionsnedsättning inte klarar kunskapskraven i grundskolan. Utbildningen ska så långt som möjligt ha samma innehåll som den i grundskolan. Grundsärskolan ska erbjuda modersmål, elevens val och skolans val.

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning eller annan begåvningsmässig funktionsnedsättning inte klarar kunskapskraven i grundskolan. Utbildningen ska så långt som möjligt ha samma innehåll som den i grundskolan. Grundsärskolan ska erbjuda modersmål, elevens val och skolans val.

Grundsärskolan är liksom grundskolan obligatorisk. Den omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning. I grundsärskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden.

Rutiner för mottagande i grundsärskolan

Om vårdnadshavare eller skola undrar om ett barn har intellektuell funktionsnedsättning gör skolpsykolog eller vården en utredning. Får barnet diagnosen intellektuell funktionsnedsättning informerar samordnaren för grundsärskolan barnets vårdnadshavare om grundsärskolan. Vårdnadshavarna får därefter ta ställning till om de ska göra en ansökan dit.

Om vårdnadshavarna vill göra en ansökan fyller de i den tillsammans med skolan och skickar till samordnaren. Till ansökan ska även underlag för psykologiska, pedagogiska, medicinska och sociala bedömningar bifogas. Underlagen skrivs av respektive profession på området. De måste vara utformade i enlighet med Skolverkets allmänna riktlinjer för mottagande i grundsärskola.

Vårdnadshavarna eller skolan ska även skicka underlagen till särskoleberedningen vid Centrum för lärande och hälsa på utbildningsförvaltningen. Särskoleberedningen bedömer om barnet uppfyller kriterierna för att gå i grundsärskolan, och därefter fattar samordnaren ett beslut. Vid beslut om grundsärskola måste vårdnadshavarna lämna sitt medgivande innan beslutet skrivs.

Undervisningen

I grundsärskolan ämnen, läser eleverna i stort sett samma ämnen som i grundskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden eller något ämne i grundskolan. Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Ämnen

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Slöjd
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Teknik

Ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Betyg och intyg

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 eller när ett ämne har avslutats.

 • Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.
  Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.
 • Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas.
 • Om eleven eller vårdnadshavaren inte begär att betyg ska sättas får alla elever efter avslutad grundsärskola ett intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, kompletteras intyget med ett allmänt studieomdöme som beskriver elevens förmåga att studera. Intyget undertecknas av läraren.

Haninges grundsärskolor

Haninge finns grundsärskoleklasser på fyra av våra grundskolor:

Det finns även möjlighet att läsa som integrerad elev. Det betyder att eleven går i en grundskoleklass men får sin undervisning enligt grundsärskolans kursplaner.

Kontakt grundsär- och gymnasiesärskolan

Anna Vardiero
Samordnare för grundsär- och gymnasiesärskolan
08-606 92 56
anna.vardiero@haninge.se

Jennifer Eklund
Studie- och yrkesvägledare för år 7-9
08-606 79 60
jennifer.eklund@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 maj 2021