Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som på grund av utvecklingsstörning eller annan begåvningsmässig funktionsnedsättning inte klarar kunskapsmålen i grundskolan. Utbildningen ska så långt som möjligt ha samma innehåll som den i grundskolan.

Grundsärskolan är liksom grundskolan obligatorisk. Den omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning. I Haninge finns grundsärskoleklasser på fyra av våra grundskolor:

Brandbergsskolan

Svartbäcksskolan

Vendelsömalmskolan

Ribbyskolan

Det finns möjlighet att läsa som integrerad elev. Det betyder att eleven går i en grundskoleklass men får sin undervisning enligt grundsärskolans kursplaner.

Undervisningen

I grundsärskolan läser eleverna i stort sett samma ämnen som i grundskolan, men undervisningen anpassas efter elevens egna förutsättningar. Därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

De ämnen som finns i särskolan är:

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Slöjd
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Teknik

Grundsärskolan ska också erbjuda modersmål, elevens val och skolans val.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan riktar sig till de elever som på grund av en mer omfattande utvecklingsstörning inte klarar av den vanliga grundsärskolan. De får då sin undervisning upplagd i ämnesområden.

De ämnesområden som finns i träningsskolan är:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Svartbäcksskolan och Vendelsömalmsskolan har klasser med inriktningen träningsskola.

Betyg och intyg

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och när ett ämne har avslutats.

 • Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.
 • Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.
 • Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas.
 • Om eleven eller vårdnadshavaren inte begär att betyg ska sättas får alla elever efter avslutad grundsärskola ett intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, kompletteras intyget med ett allmänt studieomdöme som beskriver elevens förmåga att studera. Intyget undertecknas av läraren.

Rutiner för mottagande i särskolan

 1. Rektor ansvarar för att sammanställa och tillsända särskoleberedningen alla underlag som behövs för ett mottagande i särskolan. Skolan brukar i huvudsak få information om att en elev som utretts fått diagnosen utvecklingsstörning på tre sätt:

  a) Utredningen har utförts av extern vårdgivare (alla andra vårdgivare än Haninge kommun) till följd av upptäckt på skolan, föräldrars egna initiativ eller att eleven utretts på annan ort och kommer inflyttad.

  b) Eleven upptäcks på skolan och frågeställningen är lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och utredningen görs av kommunens skolpsykologer

  c) Nyanlända elever där man antingen muntligt eller skriftligt får uppgifter om att eleven är utvecklingsstörd

Utredning av extern vårdgivare

 1. I fall där en utredning som visar på lindrig eller måttlig utvecklingsstörning kommer skolan till del kan en ansökan göras om mottagande i särskola. Rektor ansvarar för att informera om särskolan som skolform samt undersöka om föräldrarna är intresserade av att ansöka om mottagande i särskolan.
 2. Rektor ansvarar för att samtliga fullständiga underlag inför ansökan om särskola tas fram. Till ansökan skall följande biläggas:

  a. Psykologutlåtande
  b. Pedagogisk utredning
  c. Medicinsk utredning
  d. Social utredning
  e. Vårdnadshavarnas ansökan om mottagande i särskolan

  Samtliga underlag ska utformas i enlighet med Skolverkets allmänna riktlinjer för mottagande i särskola.
 3. Underlagen skickas till centrala stödavdelningen och behandlas i särskoleberedningen. Om den sammantagna bedömningen av underlagen visar att eleven uppfyller kriterierna för att skrivas in i särskolan erbjuds vårdnadshavarna ett möte med studie- och yrkesvägledaren för särskolan. Vårdnadshavarna får då information om rättigheten att skrivas in i särskolan och om särskolan som skolform, LSS, habilitering och fritidsaktiviteter.

Studie- och yrkesvägledaren lämnar blanketten om "Medgivande för mottagande i särskola" till vårdnadshavarna.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019