Fokus på kunskapsresultat

Skolan har stor betydelse för ditt barns framtid. För att alla elever ska få en chans att lyckas lägger Haninges kommunala grundskolor ett stort fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna följer regelbundet upp kunskapsresultaten och anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. För att höja kvaliteten på undervisningen har också ämnesnätverk för lärare inrättats.

Foto: Mostphotos

Skolan bedömer redan i början av varje termin vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. På så sätt kan skolan tidigt sätta in de åtgärder som behövs för att eleverna ska kunna stärka sina kunskaper. De som är högpresterande kan behöva särskilda utmaningar medan de som ligger efter i ett ämne kan behöva extra stöd. Lärarna arbetar i lag och tillsammans med skolledningen för att kunna göra bra bedömningar och sätta in rätt åtgärder. Skolorna följer upp kunskapsnivån genom regelbundna kontroller och nationella prov.

Eleven aktiv i sin lärandeprocess

I klassrummet är eleven i hög grad involverad i sin lärandeprocess. Lärare och elev utvärderar tillsammans hur det går och kommer överens om vilka anpassningar som ska till för att eleven ska kunna ta nästa steg i sin utveckling. Lärandeprocessen är framåtsyftande och bygger på kontinuerlig återkoppling mellan lärare och elev som en del av det som går under namnet formativa undervisningspraktiker. I skolans värld kallas detta förhållningssätt "bedömning för lärande", förkortat BFL.

Ämnesnätverk för ökad kvalitet i undervisningen

För att utveckla undervisningens kvalitet och därmed stärka elevernas kunskaper har 13 ämnesnätverk inrättats, bland annat ett för speciallärare och specialpedagoger samt ett för lärare i särskolan. Ämnesgruppen för matematik-naturvetenskap-teknik har dessutom två lektorer kopplade till verksamheten samtidigt som Idrott och hälsa har en lektor som är länkad till verksamheten. 

På nätverksträffarna kan lärarna utbyta kunskaper och erfarenheter samt testa nya idéer och metoder. Genom utbytet får lärarna en samsyn. I år införs en ny läro- och kursplan (Lgr22).

Senast uppdaterad: 9 september 2022