Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Enskilt avlopp - steg 2

Vid en ansökan om enskilt avlopp är förstahandsvalet en kretsloppsanpassad avloppsteknik vilket innebär "två avloppsrör ut" ett för wc-vatten och ett för bad,disk och tvättvatten.

Kommunens kretsloppsarbete

En kretsloppsanpassad teknik innebär att toalettvatten leds till en sluten tank eller så har man en torrtoalett. Installeras en ny vattentoalett krävs en toalett som spolar mindre är 1 l/spolning i genomsnitt.  Detta i kombination med en separat rening av bad-, disk- och tvättvatten. En kretsloppsanpassad avloppsteknik krävs vid nybyggnationer när man ska installera en vattentoalett samt när det är ekonomiskt skäligt att separera bort WC-vatten från övrigt avloppsvatten. Undantag från den regeln kan göras för mer information gå till enskilt avlopp steg 3.

WC-vatten är näringsrikt och innehåller oftast mindre tungmetaller och gifter än BDT-vatten (bad, disk och tvätt). Därför vill kommunen endast omhänderta WC-vatten i slutna tankar. WC-vattnet från din avloppsanläggning hämtas och transporteras till kommunens anläggningar för hygienisering. Därefter går WC-vattnet till jordbruket som gödsel på intilliggande åkermark. För att WC-vattnet skall kunna läggas ut på åkermark behöver det vara rent. För dig som har ett enskilt avlopp är det viktigt att tänka på vad du spolar ner i avloppet för att ditt avlopp skall fungera och hålla länge. Ditt avlopp och kommunens omhändertagande är bara till för att ta hand om kiss, bajs, toalettpapper samt smuts från disk, bad och tvätt. Inget annat.

Muskö i Haninge är ett prioriterat område för omhändertagande av WC-vatten för återföring av gödsel till åkermark. För att få så många slambilar som möjligt med enbart WC-vatten uppmanas fastighetsägare på Muskö till att bara tömma sin BDT-avlopp under ekonomiperioden som är v. 14–16 samt v. 44–47. Generellt räcker det att en BDT -anläggning töms en gång per år för permanentboende och vartannat åt för fritidsboende.

För Haninge och Nynäshamns kommun är det idag möjligt att få tillstånd till en extremt snålspolande toalett (mindre än 1 liter/spolning) till en sluten tank, även på öarna. För många öar är det endast möjligt med ekonomitömning/avtalad tömning två gånger per år. På dessa öar bör man därför dimensionera för två tömningar per år med en god säkerhetsmarginal.


Illustrationen visar enskilda avlopp i kretslopp. Omkring 90 % av avloppets kväve och fosfor kan återföras om toalettavloppet samlas in. Bild från Södertälje kommun.

Kretsloppsanpassad avloppsteknik 

Sluten tank

Toalettvattent leds till en egen separat sluten tank med en storlek på minst 3 kubikmeter. Den slutna tanken bör tömmas minst en gång per år av det företag som kommunen gett i uppdrag att hantera slamtömning. Tanken ska ha en rejäl manlucka med helst en diameter på 400 mm och vara lättåtkomlig. Tanken ska förses med larmanordning som larmar via ljud och/eller ljudsignal som varnar cirka två veckor innan det att tanken är full. Larmsignalen placeras i bostaden. En vippanordning rekommenderas som givare för larmet.

Kretsloppsanpassade toaletter

Om du installerar en ny vattentoalett så krävs en toalett som spolar mindre än 1 l/spolning som genomsnitt. På dagens marknaden är vakuum- och urinseparerande toaletter de vanligaste. Tänk på att om du redan har vattentoalett lönar det sig snabbt att byta till en toalett med mindre spolmängd.

Vakuumtoaletter

Vakuumtoaletter använder luft  för att transportera bort papper, urin eller latrin. Här används endast vatten för att skölja toalettskålen. Därför har den lägst vattenförbrukning. Spolmängden är i genomsnitt är 0,5-1 l/spolning.

En ledning från toaletten behöver inte ha någon lutning utan kan gå längst taket om det behövs. Ledningarna kan vara av mindre dimension än vanliga avloppsrör och behöver vara täta. 

De vakuumtoaletter där vakuumpumpen inte är placerad på den slutna tanken kan även anslutas kommunalt.

Urinsorterande toaletter

I en urinsorterande toalett finns det två hål i skålen, ett stort och ett litet. Det stora hålet används för latrin och papper. Det lilla hålet använd för urin och har en väldigt liten spolmängd. Sammanlagt är spolmängden  i genomsnitt är 0,8-1 l/spolning. Ledningarna från toaletten, även urin bör ha en lutning på minst 2 %. 

Papper som används vid toalettbesök kan läggas i papperskorg eller i det större hålet. Man bör alltid sitta ner när man kissar. Om man vill stå och kissa är det lämpligt att kombinera toaletten med en urinoar. Det finns både lukt- och vattenfria på marknaden idag.

Toalett med skärande pump

En skärande pump placeras i eller i anslutning till toaletten som maler sönder avfallet, vilket gör att mindre vatten krävs för att transportera wc-avfallet .Spolmängden är i genomsnitt är 0,6-1 l/spolning. Dessutom krävs ingen lutning samt ledningarna kan ha en mindre dimension till den slutna tanken. Vanligtvis är båttoaletter tillverkade på detta vis.
Är pumpen inte placerad på den slutna tanken kan toaletten även anslutas kommunalt

Torrtoaletter

Vid eget omhändertagande är en torrtoalett anmälningspliktiga/tillståndspliktig till SMOHF.

Förbränningstoaletter är anmälningspliktiga till SMOHF. På grund av hög elförbrukning  samt lukt rekommenderas förbränningstoaletter endast för fritidsboende i glesbyggd.

Mer information hittar man under fliken torrtoaletter.

Bad-, disk- och tvätt (BDT) - anläggning

Till ett kretsloppsanpassat system krävs en separat reningsanläggning för BDT-vatten. Anläggningen kräver regelbunden slamtömning eller filterbyte, men det behövs inget serviceavtal. Varken urin eller latrin får ledas till BDT-anläggningar.

Olika typer av BDT-anläggningar

En vanlig lösning är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på minst 0,9 kubikmeter samt en efterföljande markbädd alternativt infiltration om marken är lämplig (sandiga jordar).

En annan lösning är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på minst 0,9 kubikmeter samt en inkapslad markbädd, "markbädd på burk". Nyare varianter finns där slamavskiljaren och markbädden är byggd som en enhet. Ytterligare nyare lösningar är BDT-reningsverk som har en mer kontrollerad luftning. De nyare lösningarna är vanliga på bergiga och besvärliga tomter samt på öar.

Gråvattenfilter är anläggningar som består av en enhet och upptar en liten yta. Endast ett fåtal av produkterna har fått tillstånd.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023