Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Torrtoaletter

För områden med samlad bebyggelse och tunn jordmån t.ex. i skärgården är det extra viktigt att latrin (kiss och bajs) tas hand om på ett bra sätt. Risken är annars stor att du eller dina grannar får ett vatten i sin brunn som inte går att dricka.

Eget omhändertagande av urin och fekalier

Vid eget omhändertagande av fekalier ska de tas omhand i egen tät kompost, gärna tillsammans med matavfall. Eller i en förmultningsanläggning. Fekalierna bör lagras under minst två somrar utan att nya fekalier tillförs. Därefter kan det spridas som gödsel. Gödslet är lämpligt att använda till träd och bör spridas på en yta av ca 5 m²/person och år.
Placeringen av komposten, förmultningsanläggningen och spridningen av fekalier eller urin till mark måste göras på behörigt avstånd från dricksvattenbrunnar. Minsta avstånd är 20 meter nedströms och 50 meter uppströms.

I urin finns mycket näringsämnen vilket kan bidra till övergödning om det inte tas upp av växter. Det är därför viktigt att sprida urin till mark under perioden maj-september. Vid spridning ska urin spädas med vatten, en del urin och nio delar vatten eller så kan man sprida urin innan ett större regn. Urin är lämpligt att använda som gödsel för grönsaker och bör spridas på en yta av ca 40 m²/person och år.
Urintanken ska förvaras svalt och tankar ovan mark måste pga frysrisken tömmas innan vintern.

SRV Återvinning har ofta möjlighet att hämta urin från tank. Innan installation görs ska blanketten Yttrande om slamtömning fyllas i. 

Bilderna visar två alternativ för förvaring av urin i sluten tank vilket kan hämtas av SRV eller för eget omhändertagande.

Funktion av urinseparerande toalett

Funktion av urinseparerande toalett

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur. Det enda som blir kvar är en liten mängd aska. Förbränning sker med hjälp av el eller gasol. Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med
vatten. Istället används en påse vid varje besök.
Förbränningstoaletter har en relativt hög elförbrukning och avger lukt, därför brukar de enbart rekommenderas för fritidsboende i glesbygd. Askan kan läggas i hushållssoporna eller spridas som gödsel, ca 5 m²/person och år.

Tillstånd

Det är anmälningspliktigt/tillståndspliktigt att ta själv ta hand om fekalier och urin från samtliga torrtoaletter, dit räknas även en förbränningstoalett. Anmälan görs till SMOHF.
Läs mer här

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2 december 2022