Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Enskilt avlopp-steg 1

Här allmän information för dig som planerar för ett nytt eller ändra ditt befintliga  avlopp. Även en lista på avloppsprodukter som hittills har fått tillstånd.

Befintligt avlopp

Om du vill veta vad för avlopp det finns på en fastighet idag kan du finna ansökningshandlingarna på två olika platser beroende på när avloppet är utfört. Är avloppet utfört efter 2008 finns ansökningshandlingarna hos SMOHF. Är avloppet gjort före 2008 kan de finnas i kommunens arkiv. Kontaktvägar finns längst ner på sidan.

Alla hus som har indraget vatten måste ha ett avlopp bestående av minst en slamavskiljare och en reningsanläggning. Vill du kontrollera att om ditt befintliga avlopp är grönt,  gult eller rött rekommenderas att gå in på avloppsguiden 

Nytt avlopp

För att smidigast få igenom en ansökan ska man ansöka för en sluten tank för wc-vatten kombinerat med en extremt snålspolande toalett (<1l/spolning) tillsammans med separat anläggning för bad,disk,tvättvatten.  Information om avlopp och vilka produkter som hittills har fått tillstånd finns här:

Ett nytt avlopp behöver placeras på en väldränerad plats där utsläppet har en god avrinning. Utsläpp bör ske via tex stenkista, singelbädd, HS-infiltrationsbädd eller dagvattenkassetter.  Ansökningshandlingarna för att söka om ett nytt avlopp finns på Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds (SMOHF) hemsida. Kontaktväg finns längst ner på sidan.

Entreprenörer

Behöver du göra ett nytt avlopp eller ändra det befintliga kan man hitta entreprenörer på avloppsguiden eller bland företag som utför schakt-, gräv- och markarbeten. För underhållsarbeten som tex spola rent avloppsanläggningar och filmning kan man även anlita VVS- och rörföretag.

Avstånd

Avloppet och då främst utsläppspunkten behöver placeras på ett på behörigt avstånd från dricksvattenbrunnar. Ett grovt riktvärde är minst 20 m nedströms och 50 m uppströms en dricksvattenanläggning. Avståndet är dock beroende av markförhållandena på plats. Tillexempel vid sandig eller grusig morän eller vid ett mycket tunt jordtäcke behöver avstånden i flera fall vara längre. Ett system med en sluten tank för wc-vatten medför att ett avlopp oftast kan placeras på ett kortare avstånd till dricksvattenbrunnar.

Avloppet behöver även placeras minst 10 m till hus, vattenledningar, ytvatten eller dike. Ett rekommenderat minsta avstånd mellan energibrunn och avloppsanläggning är 30 meter.

Tömning

Om möjligt behöver avlopp innehållande wc-vatten placeras på en plats där kommunen kan utföra tömning. Vid ansökan om ett wc- avlopp bör därför alltid först blanketten "Yttrande om slamtömning"  fyllas i för ta reda på om kommunen kan tömma avloppet. Blanketten finns bland ansökningshandlingarna. På platser med bilförbindelse behöver vägen klara av tyngden 26 ton samt vara minst 3,5 m bred. På öar utan bilförbindelse behöver vägen vara 2,5 m bred med fritt ytrymme på 3 m. Där är tömning via båt även ett alternativ. Är det inte möjligt med tömning av kommunen eller om man vill ha ett eget omhändertagande bör man välja en torrtoalett kombinerat med en avloppslösning för bad, disk och tvättvatten. Dessa två avloppslösningar finns möjlighet att få ett eget omhändertagande för, mer information under fliken torrtoaletter.

Huvudbyggnad/Attefallshus

Ett avlopp för en huvudbyggnad ska normalt vara dimensionerad för 5 personer.  Ett attefallshus med kök och badrum behöver vara dimensionerad för 2 personer. Därav kräv oftast ett nytt eget avlopp för ett attefallshus. Alternativt kan man ha en anläggning dimensionerad för 7 personer för både huvudbyggnad och attefallshus. Har attefallshuset bara ett badrum kan installation av ett cirkulärt system för återvinning av duschvatten medföra en lägre dimensionering och till exempel kopplas på ett befintligt avlopp. Mer information se vattenbesparande åtgärder.

ROT-avdrag för underhåll och åtgärder

Under förutsättning att arbetet sker på din egna tomt kan du normalt göra så kallat ROT-avdrag för arbetskostnaden vid grävning, borrning, underhåll, installation av filter eller sanering av en avlopp- och  dricksvattenanläggning för privat bruk. Kostnad för översyn och kontroll av anläggningen betraktas däremot som service och ger inte rätt till skattereduktion. Mer information om ROT-avdrag kan du få av Skatteverket.

Om gemensamhetsanläggningar 

Det finns många fördelar med att grannar går ihop och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp.
VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget enskilt avlopp

  • Långsiktigt, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
  • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
  • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktigt på längre sikt
  • Höjer ofta fastighetsvärdet

För gemensamhetsanläggningar finns en service och medlemsorganisation kallad gemVA för alla som har eller vill ha gemensamt vatten och avlopp.
Länk: gemVA

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)
Haningearkivet

Senast uppdaterad: 16 maj 2024