Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kostnader för vatten och avlopp

Efter utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp översänder kommunen faktura för anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en obligatorisk engångskostnad som alla som alla måste betala enligt vattentjänstlagen. Den måste betalas oavsett om du ansluter dig eller inte.

Betalning

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ett kortare anstånd med betalning kan ges, efter prövning, med maximalt 2 månader vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Ränta tillkommer vid kortare anstånd och debiteras från förfallodagen efter Räntelagen 6 § (referensränta + 8 procentenheter).

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgift för anslutning till det kommunala avloppsnätet och fakturan ska vara reglerad innan inkoppling det allmänna nätet får göras. Kommunen är enligt samma lag skyldig att erbjuda ett VA-lån under följande omständigheter:

36 §   En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om
   1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
   2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och
   3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Fastighetsägare i Haninge kommun kan därför ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften om högst 10 år. Detta gäller endast privatpersoner och kan inte nyttjas vid nybyggnation.

Så här går det till:

  • Ansökan om avbetalning kan göras när du har fått fakturan för anläggningsavgiften.
  • Undersök först andra alternativ till finansiering. Vi prövar bara ansökan om annan finansiering inte är möjlig.
  • Fastighetsägaren/-ägarna ska först kontakta två banker för förfrågan om banklån. Om inte sådan finansiering är möjlig prövar vi frågan om avbetalning. Du ska kunna styrka detta med skriftlig dokumentation från bankerna.

Med bank menar vi en bank som har tillstånd för bankverksamhet av Sveriges regering samt är ansluten till betalningssystemet RIX som ägs av Sveriges Riksbank.

Gör så här för att ansöka:

  • Fyll i blanketten "Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift" och skicka den till oss tillsammans med intyg från bankerna. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå bakom ansökan och stå som låntagare.
  • Förbered eller bifoga också en säkerhet i form av pantbrev i fastigheten. Pantbrevet ska vara inom fastighetens marknadsvärde. Om inteckningarna i fastigheten överstiger taxeringsvärdet krävs en marknadsvärdering av fastigheten.
  • Skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som betalningsansvariga. Faktureringen sker kvartalsvis.
  • Avbetalningen ska slutamorteras inom en period av högst tio år. Ränta tillkommer enligt Räntelagen 5 §, det vill säga referensränta + två procentenheter. Räntan justeras två gånger per år, 1 januari samt 1 juli.
  • Den enskilde kan när som helst under avbetalningstiden välja att lösa hela lånet utan extra avgift.
  • Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §. I det fall fastighetsägaren/-ägarna inte fullgör sina skyldigheter går ärendet vidare till inkasso.

Blankett - Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift.docx

Samtliga blanketter och dokument skickas till:

vatten@haninge.se

eller

Haninge kommun
Att: VA-avdelningen
136 81 Haninge

Frågor gällande faktura: vatten@haninge.se
Frågor gällande befintliga VA-lån: ekonomi@haninge.se

För information gällande hantering av personuppgifter se Haninge kommuns hemsida Behandling av personuppgifter hos stadsbyggnadsnämnden (GDPR) - Haninge kommun (haninge.se)

Senast uppdaterad: 25 juni 2024