Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att utforma den bebyggda miljön och att skapa förutsättningar för att få till en långsiktigt hållbar livsmiljö. Inom detta ingår att värna om ekologiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv. Samhällsplaneringen ger förutsättningar för att fler ska kunna bo i kommunen.

Illustration på översiktsplan Foto: Illustration, Haninge kommun

Översiktsplan

Översiktsplanen täcker hela kommunen och här ges generella riktlinjer för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ska ge vägledning för beslut om hur dessa områden ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunens översiktsplan visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang.

Inom Haninge kommun är det enheten Strategisk planering på Kommunstyrelseförvaltningen som är ansvarig för översiktsplanen.

Läs mer om översiktsplanen

Utvecklingsprogram

Utvecklingsprogram ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett specifikt område eller stadsdel. Utvecklingsprogram är inte juridiskt bindande.

Inom Haninge kommun är det enheten Strategisk planering på Kommunstyrelseförvaltningen som är ansvarig för utvecklingsprogrammen.

Läs mer om utvecklingsprogram

Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Kommunen bestämmer när ett planprogram ska upprättas. Planprogram upprättas oftast för komplicerade detaljplaner som berör många intressenter och innehåller starka motstående intressen. Andra skäl att upprätta planprogram kan vara att detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen eller om planprogrammet upprättas för ett större område som underlag för flera framtida detaljplaner. Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan vägledande i det kommande detaljplaneskedet.

Inom Haninge kommun är det planavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för planprogrammen.

plan@haninge.se

Detaljplaner

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Detaljplanen är juridiskt bindande och utgår ifrån översiktsplanen. En detaljplan omfattar en bestämd del av kommunen. Detaljplaners storlek kan skilja sig mycket åt. De kan till exempel omfatta en enda fastighet med en bostad, ett större område med flera hundra bostäder eller ett större industriområde.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Inom Haninge kommun är det planavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för detaljplaneringen.

plan@haninge.se

Läs mer om detaljplaner

Senast uppdaterad: 10 maj 2024