Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förebyggande arbete främjar trygghet och psykisk hälsa hos unga Haningebor

Haninge kommun arbetar aktivt med barn och ungas hälsa och trygghet genom den nationella handlingsplanen ANDTS*. Med mobila fritidsledare, fler fältassistenter och aktiviteter baserade efter behov och önskemål, stärker och stödjer vi ungdomars förmåga att utvecklas – och bidrar till ett större ansvarstagande.

Glada ungdomar gåendes på väg Foto: Mostphotos.com

Kommunens avdelning Ung fritids huvudfokus för all verksamhet för unga utgår från sex kriterier;

  • En rolig fritid – tillsammans med unga planerar och genomför vi olika aktiviteter baserat på behov och önskemål
  • Identitet och utveckling – se unga som en resurs, ta vara på deras erfarenhet, kompetens och drivkraft
  • Fysisk och psykisk hälsa – utgå från det friska och ta tillvara på styrkor genom att stärka och stödja ungas förmåga att utveckla sin egen hälsa
  • Delaktighet – verka för demokrati och bidra till ungas självständighet, ansvarstagande och aktiva deltagande i samhället
  • Lärande – bidra till kunskapsutveckling och synliggöra ungas färdigheter
  • Jämlik fritid – utmana begränsande normer och verka för tillgänglighet, mångfald, inkludering, jämställdhet och jämlikhet

Från och med 1 januari 2023 kommer Haninge kommun att ha heltidsanställda mobila fritidsledare för att kunna nå nya ungdomsgrupper på platser där vi inte har etablerade verksamheter.

– Under året har vi börjat implementera nya verksamhetsformer för att nå fler och nya målgrupper med våra mobila fritidsledare och vår 16+-verksamhet. Dessutom har vi fått en ackreditering inom Erasmus+ vilket innebär att vi kan arbeta internationellt med ungdomsutbyten och kompetensutveckling. Vi strävar alltid efter att unga ska vara delaktiga i allt vi gör, säger Elisabeth Kvist, enhetschef på Ung Fritid i Haninge kommun.

Kommunens fältassistenter har nyligen börjat arbeta med ett digitalt systemstöd för data och dokumentation av sitt arbete, ”Fältappen”, vilket ger en möjlighet att utifrån fakta följa upp händelser. En ökad aktivitet på instagram har också lett till fler tips från kommuninvånare och bygger goda relationer och skapar kontinuitet.

– Huvudfokus för oss är det uppsökande arbetet där vi ska skapar relationer med barn och ungdomar. Vi identifierar varningssignaler, ser vilka som behöver stöd och hjälp och lotsar vidare till relevanta samverkansparter och myndigheter utifrån individens behov. Med ett team på sex fältassistenter har vi möjlighet att ha fler gruppaktiviteter i skolor och på fritidsgårdar, vilket leder till att vi skapar ännu fler goda relationer med målgruppen. Sedan oktober har vi också föräldraträffar för föräldrar/vårdnadshavare som har tonåringar, berättar Valentina Mujkic, enhetschef för Haninge kommuns fältassistenter.

– Vi har även börjat skicka ut våra veckobrev till relevanta samverkansparter både inom kommunen och utanför kommunen för att informera, uppmärksamma och lyfta frågor och farhågor som vi ser, säger Valentina.

Information om Haninges fältassistenter och kontaktinformation hittar du här

Trygghetsvandrande vuxna skapar förtroende och trygghet på kvällar och nätter när ungdomar ofta behöver ha fler vuxna omkring sig. Närvaron leder till ett tryggare Haninge där våld, alkohol och narkotikaanvändning minskar.

Läs mer om kommunens trygghetsvandringar här

Vartannat år genomför Stockholms Stad Stockholmsenkäten. I den får ungdomar svara på frågor uppdelade i olika områden och svaren sammanställs sedan till en rapport om ungdomars levnadsvanor. Syftet med enkäten är att ge stöd till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att ge underlag för forskning och utveckling.

Här finns Stockholmsenkätens resultat för Haninge 2022

Läs mer om Stockholmsenkäten hos Länsstyrelsen

(*ANDTS är en förkortning som står för: alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar).

Senast uppdaterad: 29 november 2022