Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Höjningen av VA-taxan. Hur vi långsiktigt anpassar vår verksamhet under coronapandemin. Positiva utfallet för revisionen av stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Det var några av de ämnen som behandlades på förvaltningsinformationen den 27 oktober.

Flygfoto över Haninges vattentorn Foto: Fredrik Hjerling

HR-avdelningen har under året tagit fram ett omfattande stöd när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner för att säkerställa en god arbetsmiljö under pandemin.

– Vi kommer att få leva med coronapandemin in i nästa år. Ur det perspektivet behöver vi tänka långsiktigt så att vi både kan fortsätta bedriva vår samhällsviktiga verksamhet och utveckla den. Och för att kunna ta vårt arbetsmiljöansvar krävs det att vi också träffar våra medarbetare. Därför har HR under året tagit fram rutiner och stöd för hur vi kan anpassa arbetsplatserna så att vi kan träffas men ändå kunna hålla avstånd till varandra. Varje avdelningschef har nu i uppdrag att se hur respektive avdelning kan jobba på bästa sätt utifrån HR:s material. Dels på arbetsplatsen och dels på distans, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef.

För mer information se också nyheten Vi håller i och håller ut

Stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober

På stadsbyggnadsnämnden godkändes den nya VA-taxan som nu går upp till kommunfullmäktige till beslut.  

– För att få en balans i VA-ekonomin höjer vi brukningsavgifterna för fastigheter, dagvatten och allmän platsmark med 14 procent. Det är framför allt för att täcka avgiftshöjningar från Stockholm vatten och avfall som vi får merparten av vattnet ifrån. Vi behöver också ha täckning för de stora underhållsbehov som vår infrastruktur har, säger Lise Langseth, VA-chef.

Resultat- och investeringsuppföljning samt ärendebalans

Helårsprognosen för förvaltningens driftbudget är ett positivt resultat på 4 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen visar på en förbrukning 183,7 mnkr vilket motsvarar 59 procent av budgeten.

Avseende ärendebalansen kan vi se en viss minskning av antal inkomna ärenden inom KLM. Vi har samtidigt ett stabilt flöde med ärenden på geografisk information och bygglov.

Övriga ärenden på stadsbyggnadsnämnden i korthet:

 • Två medborgarförslag om hundrastgårdar
 • Två taxor: VA-taxan och taxa för markupplåtelse av offentlig plats och torghandel
 • Medfinansiering av infrastrukturåtgärder via stadsmiljöavtal
 • En byggsanktionsavgift

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 oktober

Revision av stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet

Revisionen var intern och genomfördes av nämndens presidium med stöd av Ernst & Young. Under revisionen som genomfördes i oktober granskade revisorerna följande områden:

 • VA-frågor
 • Bygglov (ledtider)
 • Coronaanpassning av verksamheter
 • Upphandling
 • Digitalisering

– Revisionen föll väl ut och vi kan se att det fanns ett stort intresse för VA-frågorna i och med de omfattande VA-investeringar som sker och planeras de närmsta åren, säger Anna W Haapaniemi.

Sist men inte minst hälsar vi varmt välkommen till våra nya medarbetare

 • Kent Jakobsson, rörläggare VA Rörnät
 • Kristina Bäck, samordnare bygglov
 • Mikael Ulfvik, 3D-utvecklare geografisk information

Senast uppdaterad: 5 november 2020