Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stadsbyggnadsförvaltningen levererar på uppdraget

Social distansering, hemarbete och nya arbetsuppgifter som utkörning av handsprit till trots, så kan förvaltningsledningen rapportera om att verksamheten löper på bra. Tertialrapporten visar att förvaltningens resultat som helhet kommer att vara i nivå med budget. Nöjd kundindex i servicemätningen har gått upp ett snäpp. Och på nämnden i maj godkändes fyra detaljplaner. Detaljplanen för Tungelsta södra samt VA-planen går vidare upp till kommunfullmäktige för antagande.

Förvaltningen har fortsatt stort fokus på att leverera på målen kopplat till miljö- och klimatarbete, hållbar tillväxt samt trygga medborgare. Uppföljning är i sin tur ett viktigt redskap för att se hur vi lyckas med att nå våra mål. Här följer en kort summering av hur vi ligger till.

Bygglov har en fortsatt positiv trend som förmodligen har att göra med att många Haningebor kommer att vistas hemma under sommaren. Många satsar på bygga om eller nytt, och höja standarden i den egna bostaden i stället för att resa. Det höga tryck som bygglov nu upplever bör också innebära en ökad efterfrågan på nybyggnadskartor inom en snar framtid.

Årets NKI-resultat

I år levererar Haninge kommun ett resultat på 75 i den årliga servicemätningen. Området bygglov ökar från 63 till 64 vilket är en godkänd nivå.

– Vårt resultat speglar hela samhällsbyggnadsprocessen och visar på vikten av att vi fortsätter att förbättra den- framför allt inom områden som bygglov, mark och exploatering, nybyggnadskartor och detaljplaner. Gör vi det kommer det också att få effekt på vårt NKI, säger tf bygglovschef Rebecca Briving.

Området markupplåtelser får fortsatt bra NKI med 72 som resultat, samma som föregående år.

Vårt ekonomiska resultat

Vad gäller det ekonomiska läget så ser vi en intäktsminskning på planavdelningen och lägre kostnader inom vägunderhållet på grund av en snö- och halkfri inledning på året. Förvaltningsledningen gör bedömningen att resultatet på förvaltningen som helhet kommer att vara i nivå med budget. Värt att notera är att bygglovsavdelningen under detta tertial ligger i nivå med budget. Samma period förra året hade avdelningen ett underskott.

På kommunövergripande nivå innebär situationen med corona påfrestningar på kommunens ekonomi och att det är svårt att göra prognoser i rådande läge.

Ny VA-plan

VA-planen är ett viktigt verktyg för hållbar planering av vatten och avlopp i kommunen. Den uppdaterade planen godkändes av nämnden och ska upp till kommunfullmäktige för antagande i september.

– Vi fick beröm för VA-planen i helhet. Men framför allt för att vi har gjort en tydlig ansvarsfördelning mellan skattekollektivet och VA-kollektivet, säger Lise Langseth, avdelningschef för VA och tf planchef.

– Sammanfattningsvis så är jag så otroligt imponerad över vår rörlighet och flexibilitet inom förvaltningen. Oavsett om det är snökaos eller som nu en coronapandemi, så fortsätter vi att leverera på vårt uppdrag. Det är jag så stolt över, avslutar Anna W Haapaniemi.

Foto: Illustrationsplan Tungelsta Södra

Illustrationsplan Tungelsta södra

Stadsbyggnadsnämnden i korthet

Detaljplaner som godkändes av nämnden. Detaljplanen för Tungelsta södra går upp till kommunfullmäktige för antagande:

 • Detaljplan för Dalarö 4:4
 • Detaljplan för Kalvsvik 11:41, Blåsippans förskola
 • Detaljplan för del av Söderbymalm 8:2, Ekens förskola
 • Detaljplan för del av Stav 1:38, Tungelsta södra

Övriga ärenden

 • VA-plan
 • Resultat- och investeringsuppföljning
 • Delårsrapport T1
 • Fyra remisser:
  • Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun
  • Minoritetspolitiskt program
  • Hållbar slamhantering
  • Arbetsmarknadsstrategi
 • Tillsynsärenden
 • Tio medborgarförslag, merparten inom trafikområdet.

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 maj

Länkar

NKI-mätningen:
Högt resultat i servicemätningen 
Övergripande resultat i mätningen

Senast uppdaterad: 23 juli 2020