Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om detaljplanen för Åby 1:39

Den 24 november startade samrådet för detaljplanen för Åby 1:39 med flera i Västerhaninge. Samrådet pågår fram till den 12 januari 2021. Detaljplanen föreslår flerbostadshus med lokaler i bottenplanet för centrumverksamhet, parkeringsgarage samt ny förskola. Förslaget innefattar också nya cykelbanor och gångstråk inom planområdet.

Kartskiss över Åby 1:39 Flygvy över Åby 1:39 Foto: Haninge kommun

Detaljplanområdet ligger i norra Västerhaninge, norr om Ringvägen, på gränsen mellan bostadsområdena Åby och Åbylund. Området ligger cirka 400 meter från pendeltågstationen och inom förtätningszonen enligt gällande översiktsplan från 2016.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostäder med verksamheter samt förskola genom att skapa en stadsmässig bebyggelse med ett kollektivtrafiknära läge. Detta skapar förutsättningar för en hållbar och levande stadsdel för boende och besökare i området.

  • 170 bostäder i form av flerbostadshus, i huvudsak mellan fyra och fem våningar
  • Lokaler för centrumverksamhet möjliggörs i bottenvåning på samtliga kvarter
  • Parkeringsgarage möjliggörs i södra delen av planområdet

Detaljplanen föreslår också ett tydligare gång- och cykelstråk som ger säkrare trafikrörelser mellan områdena Åby och Åbylund. Även en gångbana planeras i söder längs med Ringvägen.

Detaljplaneområdet fördelas i tre bostadskvarter, där kvarteren är utformade med 9 byggnadsvolymer i varierande skala. Bebyggelsen mot Ringvägen får en uppbruten fasadfront genom mindre förskjutningar av byggnadsvolymerna. Detta särskiljer kvarteren från omkringliggande befintlig bebyggelse som har långsträckta fasader.

Skiss över del av Åby 1:39 sett från Ringvägen-ÅbyvägenSkiss över en del av Åby 1:39 sett från Ringvägen-ÅbyvägenFoto: Haninge kommun

Den högre byggnaden, med sju våningar, riktas utåt mot korsningen Ringvägen-Åbyvägen. Vid denna byggnad finns yta för ett torg, vilket gör att platsen markeras, blir en målpunkt och ger en variation i stadsbilden.

Den nya bebyggelsens takutformning tar inspiration från omkringliggande bebyggelse. För att knyta an till befintligt område i sitt uttryck föreslås det att de nya husen utförs med sadeltak.

Läs mer om samrådet och ta del av detaljplaneförslaget samt samrådshandlingar här

Senast uppdaterad: 15 december 2020