Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

KSF:s nya organisation beslutad

Kommundirektören har nu fattat beslut om hur kommunstyrelseförvaltningen ska organisera sig för att möta framtiden. Beslutet följer det förslag som tidigare presenterats och som samverkades i LOKSAM den 7 maj. Den nya organisationen träder i kraft 1 juni.

Beslutet innebär i korthet att en ny avdelning bildas, kommunikation och digitalisering. I avdelningen ingår nuvarande kommunikationsenheten, som flyttar från Samhällsutvecklingsavdelningen samt Digital Utveckling som flyttar från Personalavdelningen.

Serviceavdelningen övergår från att vara en egen avdelning till att bli en enhet inom Personalavdelningen.

Överförmyndarnämnden bildar en enhet och ingår i Kansliavdelningen.

Kommunikationschefen får uppdraget som chef för den nya avdelningen kommunikation och digitalisering. Övriga chefer behåller sina respektive verksamhetsområden.

Förändringen görs för att rusta kommunstyrelseförvaltningens (KSF) organisation att klara sitt uppdrag. I det ingår bland annat att bygga upp en än mer strukturerad stödprocess till de förtroendevalda. En process som bidrar till kvalitetssäkring av ärendeberedning och ärendehantering samt forma arbetssätt som bidrar till att de förtroendevalda kan prioritera ur ett helhetsperspektiv (inklusive ekonomiska och personal/kompetensmässiga resurser).

KSF har också en viktigt funktion att fylla när det gäller att vara en kvalitetssäkrad och efterfrågad stödprocess till kärnverksamheten, där vi arbetar än mer för att ”spela tillsammans” som en koncern. Ett arbetssätt som innebär effektiv samverkan mellan programstyrning och linjeverksamheten. KSF organiserar sig nu inför införande av programstyrning av Haninge kommuns tillväxtportfölj samt större utvecklingsprojekt men även för att utveckla kvalitetsstyrningen av förvaltningens basverksamhet.

Respektive avdelningschef får i uppdrag att bygga upp sin organisation och genomföra de aktiviteter som finns i den risk- och konsekvensanalys som gjorts inför förändringen.

Tidigare artikel om förslaget till ny organisation

Senast uppdaterad: 23 juli 2020