Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Säkring och uppdatering av kvalitetsledningssystemet fortgår

Under året har ett omfattande arbete gjorts med säkring och uppdatering av kvalitetsledningssystemet och det systematiska förbättringsarbetet på förvaltningen. Samtliga verksamheter har skapat sökordsträd för sina rutiner utifrån sin verksamhets processområden samt arbetat med att skriva eller revidera rutiner till respektive processområde/sökord.

Flödeskarta över processer

– Målet med arbetet har varit att det vid årsskiftet 2019/2020 ska finnas minst en rutin under varje sökord i sökordsträdet utifrån de aktiviteter som ingår i processen. Även tillhörande stöddokument som exempelvis checklistor och blanketter till respektive rutin ska finnas på plats. Rutinerna ska beskriva hur en arbetsuppgift ska utföras utifrån de lagar och styrdokument som finns gällande varje process, säger Malin Torstendahl, utvecklingledare äldreförvaltningen.

Kvalitetsledningssystemet nu på HINT

Verksamheternas sökordsträd finns upplagda på HINT för respektive avdelning. Så här långt är många rutiner på plats, men det återstår ännu en del arbete med att tillgängliggöra samtliga rutiner på HINT. Ett antal utvalda lokala redaktörer per avdelning kommer att hjälpa till med att lägga upp samt uppdatera rutiner på HINT.

Implementering av kvalitetsledningssystem och systematiska förbättringsarbete

– Från och med årsskiftet läggs också fokus på att implementera kvalitetsledningssystemet och systematiskt förbättringsarbete i verksamheten. Arbetet har påbörjats under året och kommer att fortgå framöver både hos befintlig personal och genom introduktion av ny personal, fortsätter Malin.

Varför är kvalitetsledningssystemet så viktigt?

Kvalitetsledningssystemet ska vara den naturliga platsen att gå till när du som medarbetare vill veta hur du skall utföra en arbetsuppgift. I och med att kvalitetsledningssystemet är tillgänglig på HINT kan du läsa och ta del av rutinerna på mobilen om du exempelvis arbetar inom hemtjänsten.

När samtliga rutiner finns på plats och är implementerade återstår att se över och förbättra dessa genom ett systematiskt förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9 samt att vid behov komplettera med lokala rutiner för respektive verksamhet.

Stöd i det systematiska förbättringsarbetet

För att stödja verksamheterna i det systematiska förbättringsarbetet har rutinen för kvalitetsråd reviderats med ett tydligt syfte. Syftet med kvalitetsråd är att verksamheterna på verksamhetsnivå ser över de statistikunderlag och kvalitetsrapporter som verksamheten har tillgång till. Utifrån dessa kan nya och befintliga förbättringsområden kartläggas och förslag till systematiska förbättringsåtgärder föras över till förbättringsplanen. Förbättringsplanen har anpassats för att stödja granskningen av verksamheternas systematiska förbättringsarbete.

– Resultatet av de systematiska förbättringsåtgärderna kan vara förändrade rutiner och checklistor eller förändring av de fysiska förutsättningarna i verksamheten som till exempel flytt av ett förråd till en mer fördelaktig placering. De reviderade rutinerna och checklistorna läggs upp i kvalitetsledningssystemet på HINT, säger Malin.

Uppföljning av verksamheternas systematiska förbättringsarbete på övergripande nivå sker genom att den interna kvalitetsgranskningen lägger stort fokus på hur verksamheterna arbetar med systematiskt förbättringsarbete och ger feedback kring vad verksamheten behöver förbättra i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020