Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvalitetsgranskning pågår i äldreförvaltningens verksamheter

Kvalitetsgranskningen är en del av äldreförvaltningens nysatsning på systematiskt förbättringsarbete och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Syftet med granskningen är att mäta om det systematiska förbättringsarbetet som bedrivs givit effekt, samt om det bedrivs enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet ( SOSFS 2011:9).

Foto: Jenny Westling. På bilden: Malin Torstendahl & Michaela Thelander-Looström

Kvalitetsgranskningen samordnas av Malin och Michaela på stab- och kvalitetsavdelningen. Områden som granskas är hur verksamheten arbetar med kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete, kundnöjdhet, kompetens, dokumentation och omvärldsbevakning. Syftet med att bedöma resultat inom de olika områdena är inte att höja eller sänka en verksamhet, utan ses som ett sätt att synliggöra förbättringsområden och stimulera och inspirera till förbättringsarbete.

Modellen bygger på tillitsbaserad styrning

Under våren gjordes ett omfattande arbete kring äldreförvaltningens modell för uppföljning av verksamhetens kvalitet. Tidigare har förvaltningen utfört kvalitetsgranskningar en gång per år baserat på ett frågeformulär där olika kontrollpunkter bockats av. Den nya modellen erbjuder istället en struktur för hur förvaltningen kan arbeta med verksamhetsuppföljning och kvalitetsgranskning kontinuerligt under hela året.

Målet med detta nya arbetssätt är att det ska bidra till att höja kvaliteten i äldreförvaltningens tjänster, så att tjänsterna blir ännu bättre för förvaltningens kunder, det vill säga dem förvaltningen finns till för.

Implementeringsarbetet har gjorts och lanserats till förvaltningens verksamhets- och enhetschefer och information är uppdaterad på HINT samt att uppdateringar har gjorts i Hypergene.

”Modellen har tagits emot mycket väl, många chefer på äldreförvaltningen tycker att det blivit tydligare hur förvaltningens förbättringsarbete hänger samman. Den nya modellen fungerar som en röd tråd mellan nyckeltal, egenkontroller, riskanalyser, förbättringsplaner med mera”, säger Michaela Thelander-Looström, utredare i äldreförvaltningens stab- och kvalitetsavdelning som har varit med och arbetat fram modellen tillsammans med Lena Lindqwister, tidigare utredare i stab- och kvalitetsavdelningen.

Michaela lyfter också att arbetet med att ta fram den nya modellen och implementeringsplanen för den har gått väldigt smidigt och snabbt. "Vi tycker detta är ett gott exempel för hur det är att arbeta men en tillitsbaserad styrning och med ett agilt förhållningssätt", säger Michaela och fortsätter "Vi fick relativt fria ramar i vårt uppdrag från förvaltningsledningen, något som stimulerade vårt kreativa tänkande och som möjliggjorde nya perspektiv och lösningar som ledde till den nya modellen".

Vill du veta mer om äldreförvaltningens nya modell för verksamhetsuppföljningar och kvalitetsgranskningar?

Kontakta Michaela Thelander-Looström, äldreförvaltningens stab- och kvalitetsavdelning (michaela.thelander-loostrom@haninge.se).

Senast uppdaterad: 23 juli 2020