Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt från stadsbyggnadsförvaltningen

Årsredovisning 2017, detaljplan i Ålsta 28:1 och Haninge arkitekturpris 2018 är några av de ärenden som godkändes på stadsbyggnadsnämnden den 14 mars. Förslag på en höjning av plan- och bygglovstaxan med 10 procent presenterades och kommer att tas upp för beslut på nämnden i april. Resultatet för det gånga året visar på ett positivt ekonomiskt resultat och förvaltningen levererar uppfyllda eller delvis uppfyllda åtaganden inom tio målområden.

Syftet med detaljplanen för Ålsta 28:1 är att skapa förutsättningar för en varierad bostadsbebyggelse på mark som i dag nyttjas som handelsträdgård. Den ska också säkerställa en god dagvattenhantering samt skydda Rocklösaåns ekologiska värden. Planen går nu upp till kommunfullmäktige för antagande.

År 2017 i korthet

Anna sammanfattade året 2017 i några punkter som hon ser är viktiga att ta med sig in i 2018.

• SBF har uppfyllda eller delvis uppfyllda åtaganden inom tio av kommunens tolv målområden. Det har dock varit svårt att bedöma måluppfyllnaden då det saknats indikatorer (mått) på flera områden. Under 2018 kommer vi därför att genomföra en översyn av hur vi bättre kan mäta våra resultat och redovisa vår måluppfyllelse.
• Vi gör ett "positivt ekonomiskt resultat".
• Vi har haft en hög personalomsättning på några avdelningar och HME (medarbetarindex) har sjunkit i jämförelse med 2016. Under 2018 och 2019 kommer vi fokusera mycket på vår attraktivitet som arbetsgivare och på att få upp HME.
• Vi närmar oss flera pensionsavgångar inom driftsorganisationen. Hur vi ska klara kompetensförsörjningen är en viktig fråga för oss de kommande åren.
• Vi har ett högt tryck i vår "planeringsverksamhet" vilket också har lett att få det svårt att hålla handläggningstiderna.
• Vi har haft och har väldigt stora investeringar främst på VA-sidan som vi ska klara av att genomföra.


För mer information: 


Varmt välkomna! 

Nämnden fick också information om den nya introduktionsdagen för våra nyanställda. Numera samlar vi våra nya kollegor under en heldag. Syftet är att ge en helhetsbild av förvaltningens uppdrag och hur respektive avdelningars uppdrag bidrar till denna helhet. Under dagen fick kollegorna möjligheten att gå en stadspromenad guidad av vår stadsarkitekt Andreas Paulson som berättade om förtätningen av stadskärnan och andra högaktuella projekt för Haninge kommun.

Agendan från nämnden i korthet:

– 12 medborgarförslag (fyra berörde "park" och åtta trafik)
– Snöröjningsrapport
– Årsredovisningen
– Resultat- och investeringsuppföljning t.o.m. februari
– Interna omföringar VA med anledning av HVL-projektet (pågående projekt med ny huvudvattenledning i centrala Handen).
– Haninge kommuns arkitekturpris 2018
– Ändring av Plan- och bygglovstaxan 2018
– Detaljplan Ålsta 28:1

För mer information om respektive ärende, ta gärna del av:

Protokollet från nämnden den 14 mars februari.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020