Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt från stadsbyggnadsförvaltningen

På stadsbyggnadsnämnden den 23 maj beslutades om en ny parkeringsstrategi för Haninge kommun. Strategin går nu upp till kommunfullmäktige för antagande, troligtvis i september. Nämnden godkände också förvaltningens delårsrapport.

- För att bygga stad behöver vi en parkeringsstrategi. Den är en förutsättning för att kunna bygga det attraktiva, hållbara och tillgängliga Haninge vi målar upp i stadsutvecklingsplanen, betonade Magnus Runesson vid förvaltningsfrukosten den 29 maj.

Strategin tydliggör sammanhanget med kommunens övergripande stadsbyggnadsmål och parkeringsbehovet för både cykel- och privat biltrafik vid ny- och ombyggnationer. Till parkeringsstrategin har förvaltningen också tagit fram "Tillämpning av zoner och parkeringstal", ett tillämpningsdokument som uppdateras vid behov och som beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

Delårsrapporten i huvuddrag

• Förvaltningen har haft stort fokus på att förbättra arbetssätt och strukturer för till exempel verksamhetsuppföljning, APT:er, resultat- och målsamtal, skyddsronder och introduktion av nyanställda på förvaltningen.
• Flera mindre organisatoriska förändringar har genomförts och teamledare har införts på två avdelningar.
• Vi flaggar för en sänkning av årsprognosen med -2 mnkr mot budget på bygglovsavdelningen.
• Vi flaggar för att VA-avdelningen riskerar att drabbas av ett skadeståndsanspråk på 4 mnkr från försäkringsbolag på grund av översvämningar 2015.

Nämnden fick också en lägesrapportering om utbyggnaden av Vega där pendeltågsstationen planeras att tas i bruk april 2019. Stora delar av två detaljplaner (2 och 4) är färdigställda och preliminärt beräknas dessa områden vara färdigbyggda år 2025. Några andra pågående arbeten i området är framtagande av en gestaltningsidé för de två huvudtorgen och parkeringstorgen och konstprojekt vid både stora och lilla torget.

- Jag kan se att vi är många nya inom förvaltningen som kan ha nytta om en fördjupad information om vad som sker i Vega. Det får vi återkomma i närtid om hur vi kan lösa med vår stadsarkitekt Andreas Paulson.

Anna WH berättade också om projektet avlopp i kretslopp, ett "LOVA-finansierat projekt", vilket innebär att projektet är finansierat till 50 % av Länsstyrelsen och 50 % av Haninge kommun". Syftet med projektet är att skapa ett kretslopp genom att återföra näring från enskilda avlopp i slutna tankar till jordbruksmark. Det finns en så kallad en hygieniseringsanläggning i Nedersta gård och det planeras för liknande anläggning i Solberga.

- Projektet visar positiva resultat, men vi behöver tydliggöra ansvarsfördelning och ta fram en drift- och förvaltningsplan för anläggningarna innan vi går vidare, säger Anna Waldman Haapaniemi.

Under nämnden behandlades också fem medborgarförslag. För mer information om dessa och respektive ärende, ta gärna del av: Protokollet från nämndsammanträdet den 23 maj.

Ta gärna del av hela presentationen för:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020