Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt från stadsbyggnadsförvaltningen

Ny delegationsordning och höjda bygglov-, plan-, mät och kartavgifter var några av de ärenden som stadsbyggnadsnämnden beslutade om på sammanträdet den 18 april. Förvaltningen gav också lägesrapporteringar för ett flertal projekt som till exempel Tulpanfestivalen, Poseidons torg och utredning av Nynäsvägen som väckte stort engagemang hos nämndledamöterna.

En kort lägesuppdatering i några projekt som presenterades närmare på stadsbyggnadsnämnden:

  • Poseidons torg. Helena Granting redogjorde för läget i projektet med Poseidons Torg och hur SBF:s förslag avseende torgets utformning just nu jobbas fram. Vi tittar på om vi kan sammanföra två förslag; det första förslaget ur ett landskapsarkitektoniskt perspektiv och ett förslag där ett konstverk skulle kunna integreras i Poseidons torg. Preliminär byggstart är hösten 2019.
  • Tulpanfestivalen. Park och naturs Petra Lindvall har lyckats få hit Tulpanfestivalen som arrangeras i samarbete med Verver export, Kultur- och fritidsförvaltningen samt föreningslivet. Den 17 maj äger branschdagen rum med inspirationsföreläsningar och guidning genom de nya tulpanplanteringarna. Den 19 maj är det festivaldagen riktad mot allmänheten. Vi kommer att erbjuda självplock av tulpaner (10 000 lökar delas ut), uppträdanden av performancegruppen ReAct, möjlighet till pyssel ute på Poseidons torg och inne i konstverkstaden på Kulturhuset. Läs mer på haninge.se/tulpanfestival
  • Utredning av Nynäsvägen. Planchef och tf bygglovschef Magnus Runesson presenterade de första tankarna kring hur Nynäsvägen kan flyttas för att möjliggöra framtida förtätning och exploatering.
  • Prioritering av detaljplaner. Magnus Runesson presenterade också prioriteringslistan för detaljplaner, vilket väckte frågan om vilka detaljplaneprojekt som har lagts på väntelistan. Detta kommer att redovisas på nästkommande nämndsammanträde.

Reflektioner kring nämnden

Vid förvaltningsfrukosten den 24 april berättade Anna Waldman Haapaniemi om sina reflektioner och tankar kring senaste nämndmötet och om hur vi kan utveckla vårt arbete med underlag och stöd till våra politiker. Ett första steg är införandet av tjänstemannaberedningen för att bereda frågorna inom förvaltningen innan ärendena går upp till politiken. Det kommer också att tas fram en presentationsguide inför nämndsammanträden som stöd för medarbetare och chefer som ska presentera på en nämnd.

Agendan från nämnden i korthet:

– Information till nämnden om:

• Stråkstudien för det regionala cykelkansliet "Västerhaningestråket"
• Kommunens parkeringsövervakning för att säkra framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
• Tulpanfestivalen
• Poseidons Torg
• Nynäsvägens omvandling till stadsgata
• Flygfotografering våren 2018

– Delegationsordningen
– Attestordningen
– Resultat- och investeringsuppföljning
– VA-verksamhetens revidering
– Remissvar: Trafikstrategi för Haninge kommun
– Remissvar: revidering av reglementen för Kommunala handikapprådet samt Kommunala pensionärsrådet
– Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område
– Prioriterade detaljplaner
– Detaljplan för Söderbymalm 3:273 med flera, Vallagränd för antagande
– Tillsynsärenden

För mer information om respektive ärende, ta gärna del av:

Protokoll från nämndsammanträdet den 18 april.

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020