Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt från stadsbyggnadsförvaltningen

Några av de ärenden som beslutades enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag på stadsbyggnadsnämnden den 7 februari var årsbokslutet och remissvaret på Regional vattenförsörjningsplan som har stor bäring på Haninge kommuns framtida investeringar inom vatten och avlopp. Samt planprogram för Brandbergsleden och Söderbyleden.

Förvaltningen presenterar ett överskott på drygt fem miljoner kronor. Det beror bland annat på vakanser på planavdelningen och lantmäteriavdelningen. Samtidigt har teknikavdelningen haft en "gynnsam vinter" och har fått bra med intäkter från parkeringsavgifter. Parallellt har bygglovsavdelningen investerat i ett förbättringsarbete enligt leanmetoden, vilket Sofia Åsell också berättade mer om på nämnden. Arbetet togs emot väl och berömdes av flera nämndledamöter.
På varje nämnd beslutar nämnden i flera medborgarförslag. Väldigt många medborgarförslag handlar om sådant som berör förvaltningen och då främst trafikenheten. Det har lett till att trafikenheten får lägga väldigt mycket tid på den formella hanteringen av dessa förslag.

- Processen för detta behöver ses över då den tar väldigt mycket tid i anspråk av medarbetarna på trafikenheten och vi tror att det kan effektiviseras, berättade Anna Waldman Haapaniemi vid avdelningsfrukosten den 13 februari.

Nämnden godtog förvaltningens remissvar till Länsstyrelsen om den regionala vattenförsörjningsplanen. Förvaltningen ser positivt på förslaget till regional vattenförsörjningsplan och ser den som väl genomarbetad. Förvaltningen framför dock att prioriteten för grundvattentäkten vid Hanveden bör ändras till hög regional prioritet för att säkerställa en god vattenförsörjning i den kraftiga tillväxt som Stockholmsregionen är i – bara behovet av dricksvatten beräknas öka med 35 procent till 2050.

Under nämnden informerade planavdelningen om syftet med att nu starta ett planprogram för Brandbergsleden och Söderbyleden. Att ta tram detta planprogram ses som nödvändigt då vi behöver ha bättre underlag i frågor som dagvattenhantering, skolor och förskolor och kopplingar till Handen och den regionala stadskärnan innan detaljplaneprojekt startar i dessa områden.

Anna Waldman Haapaniemi avslutade frukostmötet med att kort dela med sig av sina reflektioner om vilka fyra fokusområden hon ser framför sig som viktiga framöver; att fortsätta jobba för bättre "flyt" och effektivitet i stadsbyggnadsprocessen, attraktiviteten som arbetsgivare, digitalisering och hållbarhetsperspektivet. Anna och avdelningschefer kommer att återkomma om SBF:s fokusområden under våren för att föra en dialog och skapa en samsyn kring vad dessa konkret innebär för förvaltningen och respektive avdelning.

Vad tycker du?

Frukostträffarna efter stadsbyggnadsförvaltningens nämnd har utökats så att de också tar upp viktiga projekt och händelser inom förvaltningen och kommunen i stort. Vi vill gärna ha din input om vad du tycker om frukostträffarna, vad du önskar få veta mer om på dessa träffar alternativt läsa mer om som nyhet på intranätet. Och kanske har du ett förslag på ett ämne vi borde ordna ett separat frukostseminarium om? Hör gärna av dig till Anna Waldman-Haapaniemi, din avdelningschef eller Shirley Kurasz.

Agendan från nämnden i korthet
• Medborgarförslag
• Trafikfrågor & trafikärenden:
– Strängnäsmodellen och varför den inte fungerar i Haninge
– Nya parkeringsavgifter på Dalarö
• Nya kollegor presenterades
• Utvecklingen på Bygglovsavdelningen 2017
• Planprogram Brandbergen & Söderbyleden
• Preliminärt bokslut 2017 samt överföring av överskottsmedel till 2018
• Budgetäskande till 2019-2020
• Internkontrollplan 2017 & 2018
• Remisser som nämnde skulle svara på avseende:
– Namnsättning av trafikplatser på Tvärförbindelsen Södertörn
– Förslag till Regional vattenförsörjningsplan
• Tillsynsärenden inom bygglov


För mer information om respektive ärende, ta gärna del av: protokollet från nämnden den 7 februari.

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020