Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde 28 mars

Under äldrenämndens sammanträde återrapporterades det kring projektet "Heltid till alla" och hur det ska införas inom äldreförvaltningens verksamhet. En annan punkt var Haninge kommuns cykelplan. Äldreförvaltningen ställer sig positiv till förslaget till en utökad och förbättrad cykelinfrastruktur. Detta kan öka möjligheterna för personer som använder olika former av gånghjälpmedel att ta sig fram självständigt och att välja dessa framför t.ex. resor med bil/färdtjänst.

Hela dagordningen:

§ 25 Godkännande av dagordningen. 6

§ 26 Allmänhetens frågestund. 7

§ 27 Val av Justerare. 8

§ 28 Information. 9

§ 29 Kommande nämndärenden. 11

§ 30 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare. 13

§ 31 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare. 14

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen. 16

§ 33 Ekonomisk uppföljning 2018. 18

§ 34 Revidering av Äldrenämndens dokumenthanteringsplan 2018. 19

§ 35 Revidering av Äldrenämndens delegationsordning. 21

§ 36 Årsrapport förebyggande hembesök 2017. 23

§ 37 Remiss: Cykelplan 2018. 25

§ 38 Ansökan om grundbidrag för pensionärsverksamhet 2018. 28

§ 39 Ansökan om övrigt bidrag för pensionärsverksamhet 2018. 30

§ 40 Intern kontrollplan 2018 för äldrenämnden. 34

§ 41 Revidering av Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah. 36

§ 42 Upphandling verksamhetssystem socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Överfört från SN 2018/30. 38

§ 43 Meddelanden allmänna. 40

§ 44 Meddelanden Sekretess. 41

Senast uppdaterad: 23 juli 2020