Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Jämställdhet

Regeringen har bestämt att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det delas sedan upp i sex olika delmål.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Antal kvinnor respektive män i Haninges kommunfullmäktige

Diagram över kommunfullmäktigeledamöter per könKälla: SCB

Antalet kvinnor i Haninges kommunfullmäktige är 28 och 33 är män. Det är samma antal som 1982 och det har aldrig varit hälften kvinnor i kommunfullmäktige

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2021

Diagram över medianinkomst per könKälla: SCB

Om alla Haningebor ordnas från den med högst till den med lägst inkomst blir medianinkomsten det mittersta värdet. För män är medianinkomsten 385 700 kronor (motsvarande 32 100 kronor i månaden) och för kvinnor är medianinkomsten 317 500 kronor (motsvarar en månadslön på 26 600 kronor). Kvinnors medianlön som andel av männens var 75 procent 1991 och gick upp till 79 procent 1994. Sedan dess har den legat mellan 79 och 82 procent av männens. Siffrorna gäller inkomst av tjänst i åldersgruppen 20-64 år.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Kvinnor och mäns utbildningsnivå, 2022

Diagram över högsta utbildningsnivå per könKälla: SCB

Det är en större andel kvinnor som har eftergymnasial utbildning, medan större andel män har förgymnasial eller gymnasial utbildning som högsta nivå.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Andel utbetalade nettodagar med föräldrapenning, fördelat på kön 1999-2022

Diagram över andel dagar med föräldrapenning per könKälla: Försäkringskassan

Av de Haningebor som fått föräldrapenning under 2022 var nära hälften, 46 procent, män. Men om en tittar på hur stor andel av föräldradagarna som tas ut av män respektive kvinnor tar kvinnor ut den längre delen av föräldraledigheten. 71 procent av alla dagar med föräldraförsäkring togs ut av kvinnor 2022. Det är en minskning jämfört med 1999 då 90 procent av dagarna togs ut av kvinnor.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Ohälsotal efter kön och ålder, 2022

Diagram över ohälsotal fördelat per könKälla: SCB

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till befolkningen i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar. Kvinnor i Haninge har fler antal dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga än män, 22 respektive 13. I den yngsta åldersgruppen är det inte så stor skillnad mellan kvinnor och män, men det är större skillnad i övriga åldersgrupper.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då...

Diagram över andel trygga respektive otrygga ungdomarKälla: Stockholmsenkäten

 

Siffrorna gäller gymnasieelever som bor i Haninge, från Stockholmsenkäten 2022. 79 procent av pojkarna känner sig ganska eller mycket trygga när de är ute sent på kvällen, medan motsvarande siffra för flickor är 60 procent.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023