Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning, en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.

Detta gäller även för elever som fått en betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundsärskolan eller motsvarande skolform.

Vem har rätt att gå i gymnasiesärskolan? 

Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning. En elev som har gått ut grundsärskolan har alltid rätt att tas emot i gymnasiesärskolan.

I annat fall ska frågan om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan prövas av elevens hemkommun. Ett sådant beslut ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med eleven och elevens vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

De ungdomar som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt att bli mottagna i gymnasiesärskola med offentlig huvudman om utbildningen påbörjas under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

På Riksäpplet i Haninge kan eleven läsa programmet för hotell, restaurang och bageri som är ett av de nio nationella program som finns inom gymnasiesärskolan. Där finns också ett individuellt program. Vill eleven läsa något av de andra programmen som gymnasiesärskolan erbjuder finns det möjlighet att välja gymnasiesärskola i en annan kommun eller hos en friskola. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper till vid val till gymnasiesärskolan.

De olika programmen i gymnasiesärskolan

Huvudmannen ska efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare avgöra om en elev i gymnasiesärskolan ska gå på:

 • Nationellt program
 • Specialutformat program
 • Individuellt program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa ett nationellt eller specialutformat program.

Nationellt program
De nationella programmen i gymnasiesärskolan är:

 • Estetiska programmet
 • Fordonsprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och restaurangprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Medieprogrammet
 • Naturbruksprogrammet

Specialutformat program
Ett specialutformat program ska i fråga om utbildningens nivå motsvara ett nationellt program. Det kan utformas individuellt för en elev eller gemensamt för en grupp elever.

Individuellt program
Ett individuellt program ska ge eleven yrkesträning eller verksamhetsträning eller på annat sätt möta elevens speciella utbildningsbehov. Programmet kan även syfta till att stimulera eleven att senare gå över på ett nationellt program eller ett specialutformat program.

Om eleven får yrkesträning ska, såvida rektorn bedömer att eleven kan klara av det, utbildningen omfatta ämnena:

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • samhällsorientering
 • idrott och hälsa
 • estetisk verksamhet
 • yrkesträning
 • praktik

Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och sådana verksamhetsområden som anges för verksamhetsträningen.

Om eleven får verksamhetsträning ska, såvida rektorn bedömer att eleven kan klara av det, utbildningen omfatta verksamhetsområdena:

 • kommunikation
 • socialt samspel
 • verklighetsuppfattning
 • omvärldskunskap
 • estetisk verksamhet
 • idrott och hälsa
 • vardagsaktiviteter

Praktik får också förekomma om rektorn bedömer att det är till nytta för eleven. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av verksamhetsområden och sådana ämnen som anges för yrkesträningen.

Individuell studieplan
För varje elev ska det finnas en individuell studieplan. Den ska innehålla uppgifter om det program som eleven går på. De val av kurser som eleven gjort ska också anges. Vidare ska det av planen framgå eventuella överenskommelser och om det finns behov av särskilt stöd för att eleven ska nå målen med utbildningen. Elevens synpunkter ska inhämtas och beaktas vid utformandet av den individuella studieplanen.

Utvecklingssamtal
Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet ska genomföras med elevens individuella studieplan som grund

Betyg
Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Betyg ska dock inte sättas på verksamhetsträning. Om en elev har läst en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betyg sättas i enlighet med de bestämmelser som gäller för betygssättning i gymnasieskolan.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E ska ett intyg utfärdas om att eleven deltagit i kursen. Intyget utfärdas av rektorn. Betyg ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till bestämda kunskapskrav.

Kontakt

Barbro Ahlén
Samordnare
08-606 92 56
barbro.ahlen@haninge.se

Jennifer Eklund
Studie- och yrkesvägledare gymnasiesärskolan
08-606 79 60
jennifer.eklund@haninge.se

Kontakt

Robert Aspfors
Verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020