Vem kan få skolskjuts?

Om ditt barn går i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan kan det ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Skolskjuts kan beviljas på grund av följande skäl: avstånd mellan hemmet och skolan, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan gör du senast den 1 april.

Grundläggande krav för skolskjuts

Ett grundläggande krav är också att barnet är folkbokfört i Haninge kommun. Skolskjuts beviljas enbart mellan elevens hem och skola, inte till eller från fritidshem eller korttidstillsyn.

Utöver de grundläggande kraven ska något av följande fyra krav vara uppfyllt för att ditt barn ska få skolskjuts. Kraven är följande:

1. Färdvägens längd

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass och skolår 1 grundskolan och grundsärskolan.
  • 3 km för elever i skolår 2 grundskolan och grundsärskolan.
  • 4 km för elever i skolår 3-6 grundskolan och grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskolan.
  • 5 km för elever i grundskolan 7-9

Med kortaste väg menas en väg som eleven själv kan gå och som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

2. Trafikförhållanden

Skolskjuts kan också beviljas om trafikförhållandena på vägen mellan elevens hem och skola bedöms som farliga. I de fall då trafikförhållanden är sådana att elevens säkerhet bedöms vara i fara endast under vintertid kan vinterskjuts beviljas för perioden 1 november till 31 mars.

3. Funktionsnedsättning

Skolskjuts kan beviljas om eleven har en funktionsnedsättning som påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan hemmet och skolan. När du ansöker om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, måste du lämna en beskrivning av vilken funktionsnedsättning eleven har och hur denna påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Om eleven drabbas av en olycksfallsskada under skoltid eller på väg till eller från skolan, kan eleven beviljas transport mellan hemmet och skolan. I dessa fall ska det försäkringsbolag där kommunen har sin kollektiva olycksfallsförsäkring först ta ställning till om de står för transporten.

Här kan du göra din olycksfallsanmälan

4. Andra särskilda omständigheter

I vissa fall kan andra särskilda omständigheter göra att eleven beviljas skolskjuts. I dessa fall måste du i ansökan ange vilken omständighet eleven har och hur denna försvårar för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Undantag

Undantag från detta har elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och elever som har en plats i en kommungemensam lärstudio. Dessa elever ska, under skoldagar, beviljas skolskjuts mellan hemmet och fritidshemmet eller korttidstillsynen förutsatt att övriga krav för skolskjuts är uppfyllda.

Skolskjuts kan beviljas för en elev som bor växelvis hos två föräldrar, förutsatt att båda föräldrarna bor i Haninge kommun och om övriga kriterier för att bevilja skolskjuts är uppfyllda.

För elever som går i en annan skola än den skola där eleven är grundplacerad gäller särskilda regler.

Skolskjuts till vald skola

Elever som inte går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven (kommunal skola i eller utanför Haninge kommun eller fristående skola inom Haninge kommun) måste först uppfylla de grundläggande kraven. Därtill kommer att den sökta skolskjutsen inte får bli dyrare till den valda skolan jämfört med kostnaden för skolskjutsen till den skola där kommunen skulle ha placerat eleven. Elever som väljer att gå i en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola utanför Haninge kommun har inte rätt till skolskjuts.

Samma sak gäller för elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola. Jämförelsen görs då med den skolskjuts eleven hade beviljats till kommunens gymnasiesärskola. Elever som väljer att gå i en fristående gymnasiesärskola utanför Haninge kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansök senast 1 april

Inför ett nytt läsår behöver du lämna din ansökan senast 1 april för att vi ska kunna garantera att ditt ärende är klart innan första skoldagen på det nya läsåret. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Då har ansökningarna en handläggningstid på högst 30 dagar.

Kontakt

Skolskjuts (skoltaxi, SL-kort och skolbuss) för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola:
Telefon: 08-606 54 39.

Telefontider:

Måndag, kl 09:30–11:30
Tisdag, kl 09.30-11.30
Torsdag, kl 09.30-11.30
Fredag, kl 09:30–11:30

skolskjuts@haninge.se

Ansökan om skolskjuts

Till ansökan om SL-kort, skoltaxi och skolbuss

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2022/2023 är nu öppen. Inga beslut förlängs automatiskt utan en ny ansökan krävs för varje nytt läsår.

Senast uppdaterad: 10 november 2020