Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Medverkan i Almedalen 2022

Under Almedalsveckan 2022 höll Haninge kommun både egna seminarier och medverkade i panelsamtal anordnade av Business Arena.

Haninges seminarier 2022

Hur bygger vi inte bara smarta städer, utan också snälla städer – tillsammans? 

Tid: Måndag den 4 juli, kl 10.00-10.45
Plats: Techarenan Sweco, Strandvägen 2, Visby
Format: Seminarium

Beskrivning av samhällsfrågan:
När kommuner växer är det extra viktigt att alla känner sig inkluderade. Men hur arbetar vi bäst med social hållbarhet? Hur kan vi skapa en framgångsrik samverkan mellan kommun, stadsutvecklare och arbetsgivare?

Utökad information om evenemanget:
Att öka tryggheten står numera på många kommuners agendor. Haninge är en tillväxtkommun som arbetar med social hållbarhet och inkludering i flera miljöer, från exploateringsområdena i centrum till bostads- och företagsområdena i Jordbro. Gemensam nämnare är ett stort engagemang från kommunens egen organisation och en stark samverkan med fastighetsägare och arbetsgivare på de aktuella platserna.

På seminariet gavs en inblick i två samverkansprojekt i två olika miljöer. Samverkansmodellerna har utvecklats utifrån platsernas olika förutsättningar. 

Medverkande:

 • Andreas Paulson, stadsarkitekt, Haninge kommun
 • Anders Gillberg, VD Haninge Bostäder
 • Philip Eriksson, Regionchef Göteborg och Öresund, Revelop
 • Lisa Wahlström, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coca-Cola
 • Roshanak Fatahian, Mångfald- och inkluderingsansvarig Nord DDB, Medgrundare All of us

Moderator: Mats Hermansson, Affärsenhetschef Trafik & Samhällsplanering, Sweco


Hur står en kommun pall för framtiden, med en tillväxt i balans?

Tid: Måndag den 4 juli, kl 12.00-12.45
Plats: Stadsutvecklingsdagarna365, Klockgränd 4, Visby
Format: Seminarium

Beskrivning av samhällsfrågan:
En av många utmaningar för en tillväxtkommun är att få balans mellan bostäder, arbetsplatser och kommunal service. Hur kan kommuner organisera sig för att snabbare uppnå denna balans – och hur kan samverkan med stadsutvecklare och näringsliv bäst utformas?

Utökad information om evenemanget:
Att bygga bostäder, att tillskapa arbetsplatser eller att planera kommunal service som skolor, förskolor och äldreomsorg – vart och ett av dessa tre uppdrag är en utmaning i sig. Och för en kommun som går från förort till stad – och som vill bygga en blandstad – är det angeläget att alla delar kommer på plats vid rätt tidpunkt, för en tillväxt i balans.

På detta seminarium utgick vi från Haninge och Nacka, som är två av Sveriges snabbast växande kommuner. Hur behöver kommunens arbetssätt och samverkan med externa aktörer formas för att det ska råda balans mellan bostäder och arbetstillfällen och kommunal service? Vi hör även hur näringslivet ser på samverkan med kommunen för att uppnå tillväxt i balans.

Medverkande:

 • Magnus Gyllestad, kommundirektör Haninge kommun
 • Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region
 • Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
 • Monica von Schmalensee, ordf IQ Samhällsbyggnad, Global Utmaning, rådgivare till Londons borgmästare
 • Ann-Louise Lökholm, Sweco VD Sverige

Moderator: Anna Berglund, direktör Omvärld- och utveckling, Haninge kommun


Kan en ny styrmodell stärka mötet mellan kommun och marknad?

Tid: Måndag den 4 juli, kl 13.15-14.00
Plats: Stadsutvecklingsdagarna365, Klockgränd 4, Visby
Format: Seminarium

Beskrivning av samhällsfrågan:
Kommunernas beslutsprocesser har en utmaning när det kommer till att möta komplicerade och omfattande stadsutvecklingsprojekt. Det behöver gå snabbt och samtidigt får inget gå fel. Kan införande av så kallad portföljstyrning vara en lösning?

Utökad information om evenemanget:
En av utmaningarna i storstadsområdenas stadsbyggnadsprojekt är komplexiteten och behovet av att få in många perspektiv i mark- och planprocesser. Ofta är det förenat med risker för omtag och långa ledtider för att utreda och få in synpunkter från olika förvaltningar och aktörer. Och vad händer i mötet mellan kommun och marknad? Hur ska detaljplan och affärsplan förhålla sig till varandra?

Ett sätt att möta denna utmaning är att byta styrmodell. Haninge kommun har infört portföljstyrning för att samtidigt stärka förankringen och ledningen i stadsbyggnadsprojekten. Genom tillskapandet av en tillväxtportfölj samverkar kommunens förvaltningar och bolag för att kunna genomföra projekten i rätt tid och med rätt beslutsunderlag.

På detta seminarium delar Haninge kommun med sig av sina planer och erfarenheter så här långt. Fastighetsutvecklare som är verksamma i Haninge ger sin syn på förändringen och vad de förväntar sig av kommunen. Kan portföljstyrning vara en av lösningarna på de komplicerade mark- och planprocesser som har blivit vardag för många tillväxtkommuner och byggherrar?

Medverkande:

 • Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör Haninge kommun
 • Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef IKANO Bostad
 • Lina Brantemark, affärsutvecklingschef OBOS Kärnhem/OBOS Nya hem
 • Emilia Hallin, stadsplanerare och processledare, ÅWL Arkitekter

Moderator: Per Ankersjö, A Beautiful Soup


När husen är byggda – hur bygger vi det goda livet mellan husen?

Tid: Tisdag den 5 juli, kl 09.00-09.45
Plats: Stadsutvecklingsdagarna365, Klockgränd 4, Visby
Format: Seminarium

Beskrivning av samhällsfrågan:
Kommuner som växer snabbt behöver arbeta med de nya platsernas innehåll. Kan varumärkesbyggande vara ett sätt att skapa identitet och attraktivitet i nya stadsdelar?

Utökad information om evenemanget:
Haninge är en av Sveriges snabbast växande kommuner. För att leva upp till mottot ”Det goda livet i Haninge” samverkar kommunen, fastighetsägare och andra aktörer i platsutvecklingsarbeten i de olika utvecklingsområdena.

På detta seminarium diskuteras frågan om vad kommunalt utvecklingsarbete och näringslivets varumärkesbyggande kan lära av varandra när det gäller platsutveckling. Kan kommunen bygga stad genom att bygga varumärke? Och kan kommunen bygga varumärke och stad tillsammans med andra aktörer i syfte att ge nya stadsdelar en egen identitet och att skapa attraktivitet?

Behovet av gemensam målbild är central. Och vilken roll spelar visionsarbetet i processen? Hur kan visionen utformas för att skapa bästa möjliga resultat för platsen och för kommuninvånarna?

Medverkande:

 • Linda Peltonen, direktör kultur- och fritidsförvaltningen, Haninge kommun
 • Oscar Pihl, affärschef, Svefa AB
 • Mikael Persson-Gripkow, fd ansvarig för Varumärket Sverige
 • Ingrid Thylin, förvaltningschef för kultur och fritid, Skellefteå kommun

Moderator: Anna Berglund, direktör omvärld- och utveckling, Haninge kommun


Medverkan i panelsamtal på Business Arena 2022
Kan rätt platsutveckling trygga individ och samhälle? 

Tid: Måndag den 4 juli, kl 14.10-14.30
Plats: Business Arena, Burmeister, Visby
Format: Panelsamtal
Tema: Trygghet

Trygghet, eller känslan av trygghet, är ofta platsspecifik. Att forma en miljö där man inte behöver titta över axeln ger både näringsliv och samhälle tryggheten att växa. Hur kan det offentliga och privata samverka? Hur ser företagen på sin roll kopplat till plats, lönsamhet och trygghet?

Medverkande:

 • Andreas Paulson, stadsarkitekt, Haninge kommun
 • Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef, Lidl
 • Lotta Edling, publicistisk direktör

På vad bör investeringarna läggas?

Tid: Tisdag den 5 juli, kl 10.40-11.00
Plats: Business Arena, Burmeister, Visby
Format: Panelsamtal
Tema: Energi

Energifrågan är brännande och vi tampas med hur den framtida energiförsörjningen ska se ut. Förnybar energi och storskalig satsning på el är en väg men hindren finns där med kapacitetsbrist, avsaknad av rätt infrastruktur och i dag även materialbrist. Hur ser kommun och näringsliv på situationen när det gäller den grundläggande infrastrukturen i energifrågan?

Medverkande:

 • Maria Kristensen, chef Inhyrda lokaler, ICA Fastigheter
 • Göran Fermbäck, affärsområdesansvarig transport & distribution, Eways
 • Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Haninge kommun
 • Peter Wigert, ställföreträdande generaldirektör och finansdirektör, Svenska kraftnät
 • Lotta Edling, publicistisk direktör

Hur agerar kommuner för att vinna på samarbetet med fastighetsägare?

Tid: Tisdag den 5 juli, kl 15.00-15.20
Plats: Business Arena, Burmeister, Visby
Format: Panelsamtal
Tema: Kommunen/stadsbyggnad

När man förstår varandras behov är det enklare att hitta en lösning som passar båda parter. Ett nyckelord är tydlighet. Ett annat är långsiktighet. Hur kan kommuner och regioner möta fastighetsbranschens behov? Finns det modeller för hur en kommun kan agera i relation till fastighetsägare när det gäller styrning? Kan man samarbeta mer effektivt när det gäller planering?

Medverkande:

 • Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande, (S) Region Östergötland
 • Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör Haninge kommun
 • Petra Wahlström, fastighetschef Malmö, Lidl
 • Carina Bohm, vd, CMB
 • Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert

Hur kan upphandling skapa ökad hållbarhet i samhället? 

Tid: Onsdag den 6 juli, kl 14.30-14.50
Plats: Business Arena, Burmeister, Visby
Format: Panelsamtal
Tema: Bygg

När den offentliga sektorn upphandlar för upp emot 800 miljarder per år står bygg för en betydande del. Den offentliga sektorn har genom LOU stora möjligheter att ställa kloka krav när det gäller klimat och sociala frågor. Finns det några goda exempel? Är det svårt att upprätthålla den kompetens som krävs som kommun eller region? Vad förväntar sig byggbranschen av sina beställare? 

Medverkande:

 • Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör, Haninge kommun
 • Anders Carlén, chefredaktör, Byggindustin
 • Linda Schuur, hållbarhetschef, Intea
 • Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Senast uppdaterad: 7 mars 2023