Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Enskilt avlopp - steg 3

Det finns flera anledningar som gör det möjligt att få tillstånd för en anläggning för allt avloppsvatten.

Den vanligaste anledningar som gör det möjligt att få tillstånd för en anläggning som renar allt avloppsvatten, både WC- samt BDT-vatten är att det är dyrt att separera bort WC-vattnet. En annan anledning är om kommunen inte kan slamtömma ditt avlopp eller slamtömning kommer att ska via båt. Kommunen vill inte att man har eget omhändertagande av wc-vatten men kan tillåta det då kommunen inte har möjlighet till slamtömning.  

När allt avloppsvatten på din fastighet går till en reningsanläggning finns det idag två olika krav på avloppsrening ; högt eller normalt miljö- och hälsoskyddsnivå.Du kan vända dig till SMOHF om du har frågor om krav som ställs.

Markbädd eller infiltration; WC samt BDT-vatten 

Den metoden består av oftast av fosforrening, sedimentering samt en efterföljande bädd byggd på plats.

Sedimentering

Sedimentering är avskiljning av fasta partiklar och för det krävs en slamavskiljare med tre kammare, storleken 4 m3 krävs för kemisk fosforfällning och 2 m3, krävs för fosforfilter

Fosforrening

Det mest vanliga idag är kemiskfällning. Vid kemisk fällning doseras fällningskemikalier till exempel till ledningssystemet under diskbänken. Kemikalien binder fosfor till sig och bildar en partikel som faller ned till botten av tanken och blir en del av slammet i systemet Det kemiskt fällda slammet samlas upp i slamavskiljaren / minireningsverket. Tänk på att vissa kemfällningssteg förbrukar ca 80-100 l extra vatten per dygn. Hör med din leverantör vad som gäller för ditt system.

En annan metod är via ett fosforfilter. Fosforfilter består oftast av utbytbart filtermaterial och placeras efter reningsanläggningen. Det finns flera varianter. En vanlig produkt finns i 500 kg eller 1 000 kg säckar. Byte av säckar görs normalt med en kranbil. Flera tillverkare har slutat med produkten.

På platser där det är mer än 100 m till en bäck eller å eller mer än 300 m till hav eller sjö behövs oftast ingen fosforrening.

Biologisk rening

Passar på fastigheter med jord och där en större yta som är torr finns. I bädden sker rening av kväve, organiskt material och smittämnen sker. Luftning sker via rör på olika höjder vilket skapar ett självdrag då luft tas in i bädden värms, stiger och släpps ut på en högre höjd.

Minireningsverk; WC samt BDT-vatten

Minireningsverken är tekniskt den mest komplicerade anläggningen, som oftast upptar en mindre yta. Denna anläggning har höga driftkostnader för en enskild fastighetsägare. Minireningsverk kräver ett serviceavtal och tömning av kommunen. I vissa fall krävs även återfyllnad av vatten vid tömning.Ett minireningsverk skall bestå av nedan fyra steg för att få ett tillstånd att anläggas:

Sedimentering

Sedimentering är avskiljning av fasta partiklar sker oftast integrerat i minireningsverket.

Fosforrening

Fosforrening kan ske via kemiskfällning, ett filter, elektrisk spänning, eller biologiskrening.Kemiskfällning samt fosforfilter är beskrivna i rubriken ovan. Vid elektrisk spänning frigörs fosforbindande joner när el växelvis går genom speciella offeranoder placerade i systemet. Jonerna binder fosfor till sig och bildar en partikel som samlas upp i slamavskiljaren Vid biologiskrening använder man syresättning för att få bakterier att konsumera fosfor. Den reningsmetoden klarar bara av rening till normal skyddsnivå.

Biologisk rening

Biologisk rening mikroorganismer som renar kväve och organiskt material med hjälp av en pump som tillför luft.

Beroende på miljöskydd, normal eller hög krävs att anläggningen uppfyller olika reningsgrad. För hög skyddsnivå krävs en reduktion på 90% fosfor, 50% kväve och 90% BOD. Normalskyddsnivå kräver en reduktion på 70% fosfor och 90% BOD.

Efterpolering

För att ta bort smittämnen behövs i flera fall ett fjärde reningssteg. Det steget består normalt av ett markfilter tex mindre infiltration eller markbädd. En mer tekniskt krävande och mindre utrymmeskrävande metod är membranfilter eller ett filter tex sandfilter kombinerat med UV-ljus. 

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023