Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Eget vatten steg -1

Planerar du att borra en ny brunn bör man anlita en certifierad brunnsborrare. En dricksvattenbrunn bör ses över regelbundet. Här finns även information för dig som planerar för avstyckning eller bygga nytt.

Ny dricksvattenbrunn

Det behövs i dagsläget inte tillstånd att borra en ny brunn i Haninge och Tyresökommun. För Nynäshamnskommun finns vissa områden där tillstånd behövs. Ansökningshandlingar och mer information hittar du på Smohfs hemsidor.

Om du ska borra en brunn är det viktigt att brunnsborrningen utförs fackmannamässigt och i enlighet med Normbrunn-16. Du bör därför anlita en certifierad brunnsborrare eller kontrollera att den är ansluten till någon av branschorganisationerna för brunnsborrare, till Borrföretagen.

Innan du anlitar en brunnsborrare, läs då gärna konsumentköplagen.

Mer information för dig som har eller planerar för en egen vattenbrunn hittar ni på Livsmedelsverkets hemsida. 

Grundvattentillgång och brunnar  i mitt område

Den pågående klimatförändringen med ett varmare klimat medför att du får mindre grundvatten till din brunn då växterna tar upp mer vatten. Du behöver därför vara sparsam med användningen av vattnet i din brunn speciellt under den perioden maj till och med september.  SGU har tagit fram en kartvisar med många olika kartlager. Där kartlagret  Grundvatten i små magasin  ger en grov uppfattning av tillgången i ett området  Kartan visar grundvattentillgång i liter /dygn,ha. Om man klicka i karta får man tillgången i en punkt. Ta först fram medeltillgången i ett området om minst 1 ha. Dela medeltillgången med områdets yta och antal fastigheter i området. Det ger en uppskattad tillgång av grundvatten; liter/dygn och fastighet.  Där finns även en kartvisare som visar borrade brunnar som är registrerade till SGU. Tyvärr är väldigt många brunnar inte registrerade. Registrera gärna din brunn via denna länk; SGU:s brunnsinventering. Vilket exempelvis möjliggör att räddningstjänsten kan använda vatten från den vid en eventuell brand eller annan samhällskris. Det kan också handla om att skydda en vattentäkt vid utsläpp eller annan miljöolycka. Informationen är även viktig lokalt som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Se över din dricksvattenbrunn regelbundet

Regelbunden provtagning av ditt drickvatten ger svar på om ditt vatten är bra eller inte samt vad problemet kan vara.

Klimatförändringarna innebär även att det kommer mer och kraftigare regn på vintern.  Varierar vattnets kvalitet med årstiden eller utifrån vädersituationen, genom att till exempel ändra färg, lukt och smak vid kraftigt regn, kan det tyda på att brunnen eller brunnslocket inte är täta. 

Nybyggnation, ombyggnation

Planerar du att göra en nybyggnation, ombyggnation av avlopp samt större renovering av badrum och tvättstuga är det även lämpligt att förbereda för en mer hållbar vattenförsörjning som att till exempel installera två rör in ett för regnvatten eller en återcirkulerande dusch. 

Förhandsbesked 

Vid ansökan av förhandsbesked krävs minst ett vattenprov. Har man ingen brunn kan man bifoga vattenprov från närmsta granne/grannar. Det rekommenderas dock att man borrar en brunn samt planerar för avloppet innan man bygger ett nytt hus. Vid nybyggnationer samt större ombyggnationer i områden med risk eller konstaterad vattenbrist/kvalitetsproblem kan det även krävas en utredning som visar att vattenförsörjningen räcker till ytterligare de fastigheterna som man planerar att bygga/ombyggnationen inom området utan att befintliga fastigheters vattenförsörjning påverkas.

Normalt medges inte bygglov vid saltvatteninträngning i din brunn. Att avsalta grundvatten för vattenproduktion är inte tillåtet. Finns ingen annan möjlighet att få dricksvatten kan man avsalta grundvattnet endast för dricksvattenbehov. 

Senast uppdaterad: 17 januari 2024