Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anslutningsprocessen

Anslutning till kommunalt VA är en lång process där många aktörer är inblandade. Det är därför viktigt att allt sker i rätt ordning.

Bilden visar arbetsprocessen vid anslutning till kommunalt VA.

Fastighetsägarens arbete på tomtmark

Som fastighetsägare ansvarar du för allt arbete på din tomt, det vill säga gräva ner ledningar för både vatten och avlopp, gräva ner LTA-enhet om det krävs samt förbereda för placering av vattenmätare.

Anmälan
Kontakt med entreprenör
Förberedelse för installation av vattenmätare
Beställa LTA-enhet
Valmöjligheter vid nedgrävning av ledningar på tomtmark
Godkännande av ledningar och LTA-enhet
Anläggningsavgift
Påkoppling

Anmälan

Efter att entreprenören är klar i området omkring din fastighet och arbetet är slutbesiktat kan du som fastighetsägare ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov alternativt göra en anmälan hos Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning.

VA-avdelningen skickar ut information om förbindelsepunktens läge och därefter kan fastighetsägaren fylla i en anmälan och få startbesked.

Om du bara ska installera eller ändra på dina anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i huset eller på tomten räcker det med att göra en anmälan. Klicka på länken nedan för att se blanketterna som ska skickas in tillsammans med din anmälan.


När anmälan är inskickad måste du invänta ett startbesked innan arbete på din fastighet kan påbörjas. Tänk på att inte börja med något arbete förrän det är säkert att kommunens entreprenör inte längre befinner sig i området kring din fastighet för att inte försvåra framkomlighet. Kom också ihåg att besiktiga de vägar som din entreprenör ska köra på för att undvika konflikter om vem som är ansvarig för eventuella skador på vägar, staket och liknande.

Anmälan ska göras för att ledningsarbeten för VA är en anmälanspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. VA-avdelningen som handlägger anmälan tittar bland annat på LTA-enhetens placering på tomten för att säkerställa tillgänglighet för service och en god arbetsmiljö. När anmälan görs tas en avgift ut som ska täcka handläggningen av anmälan.

Om du ska göra mer omfattande arbeten på huset kan du behöva ansöka om bygglov

Du kan även kontakta Plan och byggcenter, om du har specifika frågor angående din fastighet.

Kontakt med entreprenör

De initiala kontakterna med en eller flera entreprenörer väljer du själv när du tar. Du kanske till exempel behöver ta hjälp av en entreprenör för att kunna redovisa i anmälan hur du tänkt dig dra ledningarna och vilka material och dimensioner de ska ha.

Många undrar hur de ska hitta en entreprenör, där kan kommunen inte vara behjälpliga med rekommendationer.

Förberedelse för installation av vattenmätare

Som fastighetsägare ska du också kontakta en rörmokare som kan hjälpa dig att iordningställa en plats för en vattenmätare. Platsen ska vara i ett frostfritt utrymme i bostadshuset, förråd eller garage. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lättåtkomlig för mätarbyten och avläsning. 
Läs mer om vattenmätarens placering

Själva vattenmätaren installeras samtidigt som LTA-pumpen av kommunen eller entreprenör när arbetet är klart och godkänt.

Det kan finnas möjlighet till vattenmätarlöst abonnemang om man är fritidsboende. Ett vattenmätarlöst abonnemang innebär att hushållet betalar en fast summa för 100 m³ vatten varje år.

Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. Om du väljer att behålla egen brunn får vattnet ej kopplas in i huset och belasta avloppsnätet. Det går bra att behålla en utkastare på utsidan av huset och använda vattnet till exempelvis bevattning.

Beställa LTA-enhet

Som fastighetsägare ska du beställa LTA-enhet av kommunen i de fall kommunens ledningsnät kräver det. Om kommunens ledningsnät består av självfallsledningar men din fastighet eller byggnad är så belägen att LTA-enhet är nödvändig står du istället själv för inköpet från leverantör. 

Vi postar en beställningsblankett till dig tillsammans med ditt startbesked.

Valmöjligheter vid nedgrävning av ledningar på tomtmark

Eftersom alla tomter ser olika ut finns flera lösningar på hur ledningarna kan grävas ned. Rådgör med din entreprenör vad som passar bäst på din tomt.

Ledningarna kan placeras nära markytan, då krävs att ledningarna läggs i en eluppvärmd isolerlåda för att inte riskera att ledningarna fryser under vinterhalvåret.
Ledningarna grävs ner på ett "mellandjup" då krävs endast isolering.
Ledningarna grävs ner på ett frostfritt djup då krävs varken isolering eller värme.
Vi vill från kommunens sida rekommendera att du som fastighetsägare gräver ner ledningar för både vatten och avlopp även om du inte kommer att ansluta till det kommunala vattenledningsnätet. Detta för att det är tidsbesparande och för att det är ekonomiskt fördelaktigt om du senare vill eller behöver anslutas till dricksvattennätet.

Godkännande av ledningar och LTA-enhet

För att säkerställa att VA-arbetena på fastigheterna utförs korrekt ska egenkontroll göras i form av en färdiganmälan. Färdiganmälan ska innehålla:

En ifylld "checklista". (Checklistan levereras tillsammans med LTA-enheten).
Fotografier som visar röranslutningarna till LTA-enheten och återfyllningen kring den.
Fotografier som visar backventilens placering i tomtgräns med pilen pekandes uppåt och utåt från fastigheten.
Ett intyg från behörig elektriker avseende elanslutning av LTA-enheten.
Färdiganmälan skickas in till VA-avdelningen när allt arbete är färdigt och anläggningsavgiften är betald.

VIKTIGT! Anslutning mot de kommunala ledningarna, med backventil i tomtgräns på avloppsledningen, får inte göras förrän hela systemet är taget i bruk.

Anläggningsavgift

När hela VA-systemet är utbyggt kommer anläggningsavgiften att debiteras. Fakturan har 30 dagars betalningstid.

Påkoppling

När arbetet på din tomt är godkänt kommer kommunens kontrollant till dig och installerar pumpen i LTA-enheten, installerar vattenmätaren och öppnar ventilerna till det kommunala nätet. När du har anslutit din fastighet till kommunalt vatten och avlopp behöver du inte längre din enskilda avloppsanordning. Det är viktigt att du då sluttömmer din slamavskiljare och slutna tank. Du beställer själv sluttömning genom att kontakta SRV:s kundservice.  

Senast uppdaterad: 25 mars 2024