Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anslutning till befintligt nät

När du till exempel planerar att bygga ett nytt hus och eller har egen brunn och vill koppla in dig på det kommunala ledningsnätet är det många saker att tänka på.

Här har vi samlat information om hur det går det till att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

För att få tillgång till kommunalt VA måste din fastighet vara belägen inom det område som kommunen beslutat att tillhandahålla med vattentjänster, så kallat verksamhetsområde.

Servisanmälan

Om du vill ansluta en dig till kommunalt vatten och avlopp måste du först göra en servisanmälan. Här anger du vilken typ av tjänst du önskar.

Förbindelsepunkt, ansvar med mera

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna ledningsnätet. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar även som gräns mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde.


Anläggningsavgift

Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta, lägenhetsantal samt hur din fastighet nyttjas.

Beräkna kostnad för VA-anslutning

Inkoppling

Felkoppling av VA-ledningar kan ställa till stora problem för dig som fastighetsägare och för miljön. Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. VA-avdelningen ansvarar för leverans av vatten och borttransport av spillvatten och eventuellt dagvatten från förbindelsepunkten.


Egen avloppspump

Ibland måste ditt avlopp pumpas för att bortledas från din fastighet, exempelvis om din fastighet ligger lägre än de kommunala ledningarna eller om det kommunala ledningsnätet är ett så kallat "lätt tryck avloppssystem" (LTA), vilket är vanligt i omvandlingsområden. Detta innebär att du måste ha en egen pumpenhet med backventil och larm. I områden med LTA-system tillhandahåller och ansvarar kommunen för pumpenheten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för installationen av pumpenheten.


Installera vattenmätare

Vattenmätaren är kommunens egendom och installeras av personal på kommunens vattenmätarverkstad. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras. Ta kontakt med oss minst tio arbetsdagar innan du behöver ha mätaren på plats för att få kostnadsfri montering.


SPRINKLER

Fastighetsägare/exploatör bör i god tid, helst i början av planeringen kontakta VA-huvudmannen för en dialog
- Kontakta VA-avdelningen via vatten@haninge.se eller 08/606 82 38.
- VA-avdelningen undersöker förutsättningarna och redovisar om någon form av sprinklervattenförsörjning kan accepteras.

Kommunen är inte skyldig att leverera vatten för brandbekämpning via sprinkler. Därför finns ingen garanti för att kommunen kan ansluta en sprinkler.

Kostnad som uppstår i samband med anslutna sprinkleranläggningar ska bekostas av fastighetsägaren.

VA-huvudmannen kan godkänna bostadssprinkler och indirekt sprinklervatten, där det bedöms som möjligt.

Indirekt sprinklervatten
Fastighetsägaren ordnar med tankvolym (enligt branschnormerna), pumpar mm på fastigheten som säkerställer vattentillgången vid brand.

Bostadssprinkler

Med bostadssprinkler menas direktsprinkler av senior-/äldreboende där sprinklervattnet dimensioneras för brand i en mindre lägenhet/rum. De efterfrågade flödena är förhållandevis små.

Avtal
Om indirekt sprinklervattenförsörjning godkänns så ska avtal träffas som reglerar tekniskt utförande, drift och underhåll samt avgifter till VA-huvudmannen för ökad anläggningskostnad och brukningsavgift enligt VA-taxa § 14.10.

Efter inskickad servisanmälan skickas information ut om hur VA-anslutningen kommer att gå till samt uppgift om anläggningsavgiftens storlek. Ny information skickas ut när förbindelsepunktens läge är fastställt. Debitering av anläggningsavgiften sker när kommunen upprättat en förbindelsepunkt och därmed möjliggjort inkoppling.


 

Senast uppdaterad: 7 mars 2024