Kungörelse Rudans naturreservat

Beslut om upphävande av del av Rudans naturreservat för genomförande av vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att upphäva den del av Rudans naturreservat som kommer utgöra nytt vägområde med vägrätt för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Beslutet gäller endast tillsammans med de åtgärder som ska kompensera intrånget i naturen, och först den dag vägplanen vinner laga kraft.

Kompensationsåtgärderna är i korthet:

  • naturreservatet utökas istället söder om väg 259
  • bullerskyddande skärmar uppförs även för den nya reservatsdelen
  • vattendraget mellan Nedre och Övre Rudasjöarna öppnas upp
  • viss ny skyltning av naturreservatet.

Beslutet har fattats med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagan från parter som företräder det allmänna enligt 16 kap 13 § miljöbalken ska ha inkommit Haninge kommun senast 2022-06-08. Se anvisningar för överklagande i beslutets underlag. Ange beslutets diarienummer KS 2022-00259 och beslutsdatum 2022-05-09.

Observera att skrivelsen inte ska skickas till Länsstyrelsen, utan ska skickas till Haninge kommun, antingen via e-post till: haningekommun@haninge.se eller per brev till: Haninge kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 Haninge.

Beslut med underlag finns här nedan. Berörda handlingar finns också tillgängliga i Kommunhusets foajé, Rudsjöterrassen 2, Handen, under ordinarie öppettider.

Har du frågor kan du kontakta kommunen via e-post haningekommun@haninge.se eller via kommunens växel 08-606 70 00.

Ange diarienumret KS 2022-00259 för detta ärende.

Se handlingar här nedan.

Senast uppdaterad: 18 maj 2022